هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی عوامل تعیین کننده در زیستگاه انتخابی گونه نازک ماهی ((Chondrostoma regium (Heckel, ۱۸۴۳) در رود زاینده رود
چکیده فارسی مقاله حضور-عدم حضور و فراوانی هر گونه ماهی در یک زیستگاه رودخانه­ای به وسیله عوامل متعددی تحت تأثیر قرار می­گیرد و همچنین آنها دامنه­های خاصی از تغییرات هر فاکتور زیستگاهی را ترجیح می­دهند. مطالعه حاضر با هدف بررسی مقادیر مطلوبیت ویژگی­های زیستگاهی ماهی نازک ماهی (Chondrostoma regium (Heckel, 1843)) در رودخانه زاینده رود انجام پذیرفت. فروانی این گونه و تعداد پنج فاکتور زیستگاهی شامل عمق (سانتی­متر)، عرض (متر)، سرعت جریان (متربرثانیه)، قطر متوسط سنگ بستر (سانتی­متر) و شاخص سنگ بستر در 13 ایستگاه از پایین­دست به سمت بالادست رودخانه زاینده رود مورد سنجش قرار گرفت. براساس نتایج، مطلوب­ترین زیستگاه برای گونه نازک ماهی در این رودخانه نواحی دارای عمق 25-32 سانتی­متر، عرض 5/0-5/6 متر، سرعت 3/0-7/0 متر بر ثانیه، قطر متوسط سنگ بستر برابر 12-23 و درصد شاخص سنگ بستر 5/5-7 بود. همچنین شاخص سنگ بستر دارای بیشترین و عرض رودخانه دارای کمترین مقدار شاخص مطلوبیت بودند. محاسبه شاخص مطلوبیت زیستگاه نشان داد که رودخانه زاینده رود زیستگاه­های بسیار عالی برای زیست گونه ماهی نازک ماهی می­باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Study of Habitat suitability index of Chondrostoma regium (Heckel, 1843) in Zayandehrud River
چکیده انگلیسی مقاله Presence, absence and abundance of fish species in a river ecosystem are affected by various environmental factors. In addition, fishes prefer a specific range of ecosystem habitat factor changes. This study was conducted to assess the habitat suitability indices of Chondrostoma regium (Heckel, 1843) in Zayandehrud River. For this purpose, the abundance and five environmental parameters, including depth (cm), river width (m), slope (degree), water velocity (m/s), the average diameter of bedrock, and index of substrate in 13 stations from downstream to upstream were examined. The results showed that the most suitable habitat parameters for C. regium in Zayandehrud River are regions with: depth in range of 25-32 cm, river width ranged 0.5-6.5 m, water velocity in a range of 0.3-0.7 m/s, the average diameter of bedrock in range of 12-23 cm, and index of substrate in range of 5.5-7. The index of substrate stone had the highest and width river lowest, suitability indices. Habitat suitability index showed that the Zayandehrud Riveris is an excellent habitat for C. regium.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله فاکتورهای زیستگاهی, نازک ماهی, مطلوبیت زیستگاه

نویسندگان مقاله مظاهر زمانی فرادنبه | Mazaher Zamani-Faradonbeنشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-117-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها