هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی بررسی برخی از خصوصیات زیستی ماهیان عمده تالاب شادگان
چکیده فارسی مقاله در این تحقیق برخی از خصوصیات زیستی ماهیان تالاب شادگان مورد بررسی قرار گرفت. نمونه برداری ماهانه در پنج ایستگاه از تالاب شادگان شامل دورق(ماهشهر)، رگبه ، خروسی ، سلمانه ، عطیش انجام گردید. در طول اجرای پروژه از مهر 1392 تا اسفند 1392 در مجموع بیش از سه هزار و دویست ماهی مختلف بیو متری و تشریح شد. میانگین طول ماهیان عمده در تالاب شادگان شامل حمری ،بنی،کپور،کاراس،شلج وبیاح برحسب میلی متر به ترتیب21±168 ، 66 ±224 ، 70 ±256 ، 37±182، 39 ±247، 37 ±150 و میانگین وزنی برحسب گرم به ترتیب33±69 ، 130 ±228 ، 70 ±322 ، 80±110، 100 ±142، 27±46 بدست آمد. طول بلوغ گونه های حمری ، بنی،کپور،کاراس، شلج وبیاح به تر تیب 14 سانتی متر ،20 سانتی متر ،23 سانتی متر ،16 سانتی متر ، 20 سانتی متر و 13 سانتی متر و وزن بلوغ گونه های یاده شده به ترتیب 48 گرم ، 82 گرم ، 179 گرم ،95 گرم ، 81 گرم ، 26 گرم ومیزان تولید به ازای بیوماس آنها 68/0، 56/0، 42/0، 53/0، 56/0 و 84/0 به ازای سال بدست آمد. این مطالعه می تواند اطلاعات پایه ای جهت زیست شناسان و مدیران شیلاتی فراهم سازد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Study of some biology characteristics of fish main species in the Shadegan wetland
چکیده انگلیسی مقاله In this research, some biology characteristics of fish main species were studies in Shadegan wetland. Seasonal samples were collected from landing at five stations: Doragh, Rogabe, Khorosy, Salmane , Atish. During one yearchr('39')s study from January 2013 to December 2013 more than 3200 specimens were measured. Mean±s.d Length Values for this main species include Tor luteus, Mesopotamichthys sharpeyi, Cyprinus carpio, Carasus auratus, Aspius vorax, Chelon abu were 168±21, 224±66, 256±70, 182±37, 247±39, 150±37 mm respectively and mean±s.d weight Values for this main species were 69±33, 228. ±130, 322±70, 110±80, 142±100, 46±27 gr respectively. Length at maturity(LM) and production per biomass(P/B) were calculated for T. luteus, , M. sharpeyi, C. carpio, C. auratus, A. vorax and C. abu as below LM=14, 20, 23, 16, 20, 13cm; P/B= 0.68, 0.56, 0.42 , 0.53, 0.56, 0.84 . This study reported and it provides basic information for fishery biologists and management in Iran.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله تالاب شادگان, خصوصیات زیستی , تولید به ازای بیوماس

نویسندگان مقاله سید احمدرضا هاشمی | Seyed Ahmad Hashemi
Iranian fishery science research institute
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

مسطوره دوستدار | Mastooreh Doustdar
Iranian fishery sc
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور


نشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-87-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها