هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی رویکردهای نوظهور بانک ژن زیستی جهت حفاظت از گونه های تاسماهیان دریای خزر
چکیده فارسی مقاله تنوع زیستی گونه ها و جمعیت های ماهیان دنیا و ایران به جهت آلودگی آب ها، از بین رفتن زیستگاه ها، صید بی رویه و تغییرات اقلیم رو به کاهش است و این وضعیت برای ماهیان خاویاری دریای خزر به جهت تقاضای بالا برای مصرف گوشت و خاویار آنها بیشتر صدق می کند و لزوم عکس العمل سریع در این زمینه وجود دارد. بانک ژن زنده گونه های در معرض خطر انقراض به دو صورت نگهداری در زیست بوم گونه مورد نظر(in situ conservation ) و نگهداری در محلی غیر از زیست بوم گونه( ex situ conservation) می باشد. از دیگر راهکارهای حفظ تنوع زیستی گونه ها، نگهداری گامت(سلول های جنسی)گونه های با ارزش می باشد که در این میان نگهداری اسپرم ماهیان خاویاری به صورت منجمد بیشتر مرسوم می باشد. نگهداری مواد وراثتی به صورت بافت، اسپرم، تخمک، جنین و رده های سلولی مختلف در حالت انجماد می تواند برای حفظ تنوع زیستی و بازسازی ذخایر تاسماهیان دریای خزر انجام شود. یکی از با ارزش ترین بانک های زیستی، نگهداری سلول های بنیادی جنسی برای تامین اسپرم و تخمک برای تولید نسل جدید گونه در معرض خطر انقراض می باشد. در این حالت بعد از برداشت سلول های بنیادی جنسی از زمان لارو می توان هر زمان نیاز به احیا نسل گونه ماهی منقرض شده باشد با کشت سلول های بنیادی جنسی به گامت جنس نر و ماده رسید.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Emerging approaches bio Gene banking for conservation of Caspian Sea sturgeons
چکیده انگلیسی مقاله Biodiversity of fish species and populations is declining in the world and Iran due to water pollution, habitat loss, overfishing and climate changing. This situation is more true for sturgeon due to high demand for meat and caviar and there is need for immediate reaction in this regard. The living gene bank of endangered species is in two forms: in situ conservation and ex situ conservation. Another way to preserve the biodiversity of the species is to preserve gametes (germ cells) of valuable species, among which the sperm crobanking is more common. Storage of genetic materials in the form of tissue, sperm, eggs, embryos and different cell lines cryo be done to preserve biodiversity and regenerate Caspian sturgeon stocks. One of the most valuable bio banking is the maintenance of germ stem cells to supply sperm and eggs to produce a new generation of endangered species. In this case, after harvesting the germ stem cells from the larvae, the gamete of the extinct fish species can be revived by culturing the germ stem cells at any time to reach the male and female gametes.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله بانک ژن زیستی, سلول های بنیادی جنسی, تاسماهیان دریای خزر

نویسندگان مقاله شیرین جمشیدی | shirin jamshidi
تحقیقات و ترویج کشاورزی

تورج سهرابی لنگرودی | tooraj sohrabi langroodi
سازمان تحقیقات ترویج و آموزش کشاورزی


نشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-238-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها