هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی مقایسه جمعیت ماهی کوپر (Argyrops spinifer) در در بندر بوشهر و بندردیر
چکیده فارسی مقاله چکیده ماهی کوپر(Argyrops spinifer) از خانواده شانک ماهیان بومی خلیج فارس بوده و یک گونه ارزشمند از نظر اقتصادی می باشد. در این تحقیق از5 جایگاه میکروستلایتی برای مقایسه جمعیت ها استفاده گردید. 60 نمونه ماهی از دو منطقه در خلیج فارس (بندر بوشهر و بندر دیر) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تعداد آلل‏های مشاهده شده در هر جایگاه نشانگری با میانگین 27/3 آلل از 2 تا 7 آلل متغیر بود هتروزیگوسیتی مشاهده شده(35/0-68/0) و هتروزیگوسیتی مورد انتظار(40/0-70/0) در حد متوسط بدست آمد. انحراف از تعادل هاردی واینبرگ در تمام لوکوس ها دو جمعیت بدلیل استفاده از جایگاههای غیر اختصاصی گونه مشاهده شد. نتایج آماره واریانس مولکولی، شاخص Fst مشخص کرد که 95 درصد از اختلاف ژنتیکی بین افراد و 5 درصد از اختلاف بین دو جمعیت بود. جمعیت بوشهر دیر اختلاف معنی داری با یکدیگر را نشان ندادند. بنابراین یک جمعیت از این ماهی در آبهای ساحلی بوشهر وجود دارد. کلید واژه : ماهی کوپر، جمعیت، تنوع ژنتیکی، میکروستلایت، Argyrops spinifer
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Comparison population of Argyrops spinifer in Bushehr and Dayer
چکیده انگلیسی مقاله Argyrops spinifer is a species of fish in the family Sparidae, native to the Persian Gulf, and is a commercial species. In this study, five microsatellite sites were used to compare genetic variation in populations. The total numbers of 60 fish samples from two regions in the Persian Gulf (Bushehr port and Dir port) were studied. The results of the molecular analysis showed that the number of alleles observed in each marker locus with an average of 3.27 alleles varied from 2 to 7 alleles. The obtained gene diversity was low among the populations (H < 0.7), the mean observed (H O) and expected (H E) heterozygosity ranged from 0.35 to 0.68 and from 0.40 to 0.75, respectively. Deviation from Hardy–Weinberg equilibrium proportions in all of the studied locos in two populations were observed due to the use of non-specific species microsatellite primers. The results of molecular variance, Fst index showed that 95% of the differences were between individuals and 5% of the differences between the two populations. The population of Bushehr and Dir did not show a significant difference with each other. Therefore, there is a population of this fish in the coastal waters of Bushehr. Key Word: Argyrops spinifer, microsatellite, genetic diversity, population genetic, Persian Gulf
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله ماهی کوپر, جمعیت, تنوع ژنتیکی,‌ میکروستلایت, Argyrops spinifer

نویسندگان مقاله احمد قاسمی | Ahmad Ghasemi
دانشگاه خلیج فارس

وحید مرشدی | Vahid Morshediنشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-109-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها