هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی شیوع و ویژگی‌های مولکولی برخی باکتری‌های بیماریزا گرم منفی در قزل‌آلا مزارع پرورش ماهی استان مازندران
چکیده فارسی مقاله بیماری­های مختلف عفونی، همچنان حیات آبزیان و صنعت آبزی پروری را تهدید می­کند. پوشش لزج سطح بدن ماهی، محل مناسبی برای رشد انواع باکتری­های بیماریزا است. از اهداف پژوهش حاضر جداسازی و بررسی شیوع باکتری­های بیماریزا گرم منفی در قزل­آلای پرورشی استان مازندران بود. نمونه­های بالینی از کلیه، کبد و طحال ماهی قزل­آلا طی یک سال (زمستان 1397 تا پاییز 1398) جمع آوری شد. پس از تلقیح نمونه ها در محیط کشت نوترین آگار، پلیت ها به مدت 48 تا 72 ساعت در دمای 25 درجه سانتی گراد گرمخانه گذاری شد. برای شناسایی جدایه­ها، ویژگی های مرفولوژی، فیزیولوژی و واکنش زنجیره ای پلیمراز بررسی شد. نتایج نشان داد بیشترین آلودگی در قزل آلا به ترتیب مربوط به آئروموناس هیدروفیلا و یرسینیا راکری با 9/40 و 8/31 درصد بود. همچنین میزان شیوع فلاووباکتریوم سایکروفیلوم در مزارع پرورش ماهی استان مازندران، 4/20 درصد بود. نتایج مطالعه حاضر نشان از آلودگی بالا مزارع پرورش ماهی قزل آلا استان مازندران به برخی باکتری های گرم منفی بیماریزا دارد. بنابراین اقدامات جدی پیشگیری و رعایت مسائل بهداشتی در مزارع پرورش ماهی اهمیت دارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Prevalence and molecular charachterization of Gram negative pathogenic bacteria in rainbow trout from fish farm in Mazandaran province
چکیده انگلیسی مقاله Various infectious diseases continue to threaten aquatic life and the aquaculture industry. The viscous coating on the surface of the fish body is a good place for the growth of various pathogenic bacteria. The purpose of this study were isolation and prevalence of Gram-negative bacteria in rainbow trout from fish farm in Mazandaran province. Clinical samples were collected from the kidneys, liver and spleen of rainbow trout during one year (winter 2018 to autumn 2019). After inoculating the samples in nutrient agar, the plates were incubated at 25 °C for 48 to 72 hours. To identify the isolated bacteria, morphological and physiological characteristics and PCR analyses were investigated. The results showed that the highest bacterial infection in rainbow trout was related to Aeromonas hydrophila and Yersinia ruckeri with 40.9% and 31.8%, respectively. In addition, the prevalence of Flavobacterium psychrophilum in Mazandaran province fish farms was 20.4%. The results of current study was demonstrated that the rainbow trout fish farm in Mazandaran province contaminated to some gram negative pathogenic bacteria with high rate infection. Therefore, serious measures in prevention and observe health issues in fish farms are concern.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله باکتری‌های بیماریزا گرم منفی, قزل آلا, مزارع پرورش ماهی, مازندران

نویسندگان مقاله فرینام طالشی | Farinam Taleshi


مجتبی محسنی | Mojtaba Mohseni


مریم قیاسی | Maryam Ghiasiنشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-212-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها