3rd Iranian International Conference on Microelectronics

عنوان فارسی فیلتر میان‌نگذر تفاضلی با قابلیت تغییر فرکانس باند توقف و حذف نویز مود مشترک با استفاده از گذار مایکرواستریپ به شکاف
چکیده فارسی مقاله در این مقاله ساختاری برای فیلتر میان نگذر تفاضلی با فرکانس قابل تغییر با استفاده از گذار مایکرواستریپ به شکاف پیشنهاد می شود. در این پژوهش، نشان داده می شود که با استفاده از تقارن ساختار پیشنهاد شده و وجود دیوار الکتریکی روی خط تقارن ساختار در مود تفاضلی، برای مود تفاضلی تزویج قوی بین خط انتقال تفاضلی و شکاف بوجود می آید. اما در عین حال، تقارن ساختار به طور ذاتی باعث تضعیف سیگنال مود مشترک می گردد. بنابراین، ساختار گذار از زوج تفاضلی به خط انتقال شکافی به طور ذاتی قابلیت حذف نویز مشترک در باند وسیعی از فرکانسها را دارد. بعلاوه نشان داده می شود که به کمک این ساختار می توان بدون سر و کار داشتن با پیچیدگی های طراحی فیلترهای تفاضلی، انواع فیلترهای تفاضلی را پیاده سازی نمود. بدین منظور کافی است که فیلتر غیرتفاضلی با مشخصات مورد نظر را در قسمت خط انتقال شکافی به سادگی طراحی و پیاده سازی نمود تا پاسخ حالت تفاضلی مورد نظر حاصل شود. به عنوان نمونه، در این مقاله یک فیلتر میان نگذر با باند توقف قابل تنظیم طراحی و شبیه سازی می شود
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله زهرا شاطریان |نشانی اینترنتی http://iicm2021.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-127-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها