3rd Iranian International Conference on Microelectronics

عنوان فارسی بررسی عملکرد لیزرهای نقطه کوانتومی دو طول موجه برای افزایش پهنای باند
چکیده فارسی مقاله در این مقاله با استفاده از لیزر نقطه کوانتومی دو طول موجه تحت تزریق قفل نوری به بررسی تحلیل عملکرد این لیزرها در تزریق همزمان نور به هردو تراز پایه و برانگیخته پرداخته شده است که برای این منظور با استفاده از روش های حل عددی وآنالیز سیگنال کوچک، بررسی پهنای باند صورت گرفته است. سپس با مقایسه ای بین تزریق در حالت منفرد به هر تراز با تزریق همزمان به هردو تراز در نسبتهای تزریق مختلف و فرکانس های ناتنظیمی مختلف، به بررسی نتایج در جهت افزایش پهنای باند پرداخته شده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله نادر قبادی |


سیدعلی حسینی مرادی |


سیدعطا سیدبادامی |نشانی اینترنتی http://iicm2021.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-115-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها