هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی مدل‌سازی پراکنش مکانی گونه کپوردندان فارس Aphanius farsicus (Teimori, Esmaeili & Reichenbacher ۲۰۱۱) در ایران تحت تأثیر تغییر اقلیم
چکیده فارسی مقاله امروزه پدیده تغییر اقلیم به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تهدیدات در حفاظت از تنوع زیستی محسوب می‌شود. یکی از پیامدهای افزایش دمای جهانی تغیر بیوم ها خواهد بود که در نتیجه گونه‌ها را به سمت سازگارشدن با زیستگاه‌های نامطلوب و یا تغییر محل پراکنش سوق خواهد داد. بنابراین، یکی از دغدغه‌های بزرگ در سطح جهانی، تعیین محدوده پراکنش گونه‌ها تحت تأثیر شرایط اقلیمی آینده است که مدل‌سازی پراکنش گونه‌ها، به عنوان یک ابزار مهم در حفاظت و مدیریت آن­ها به شمار می‌آید. در این مطالعه، پراکنش بالقوه مکانی یکی از گونه‌ ماهیان اندمیک ایران به نام کپور دندان فارس (Fars tooth-carp) با استفاده از ابزار مدل‌سازی مکسنت  تحت تاثیر تغییر اقلیم مورد بررسی قرار گرفت. متغیرهای محیطی استفاده‌شده شامل حداکثر عرض رودخانه، ارتفاع، شیب، میانگین بارش، میانگین دمای سالانه و اختلاف دما بین سردترین و گرم‌ترین ماه‌های سال و حوضه پراکنش کنونی گونه است که در سطح ایران استخراج شدند. نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد مدل استفاده‌شده با توجه به معیار  AUC(Area Under the Curve) عملکرد بالایی در پیش‌بینی پراکنش گونه داشته‌ است (99/0). علاوه بر این، متغیر "حوضه پراکنش کنونی گونه" به عنوان مهم‌ترین متغیر تأثیرگذار در حضور گونه کپور دندان فارس معرفی شد. همچنین نتایج نشان داده است که این گونه به شدت تحت تاثیر تغییر اقلیم قرار خواهد گرفت و حتی ممکن است در آینده با انقراض این گونه مواجه شویم. بنابراین ضروری است که مدیران در راستای حفاظت از این گونه‌ اندمیک استراتژی های لازم را بکار گیرند
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Modeling the distribution of Aphanius farsicus (Teimori, Esmaeili & Reichenbacher 2011) under climate change in Iran
چکیده انگلیسی مقاله Today, climate change is one of the greatest threats to biodiversity conservation. One of the consequences of global warming will be a change in biomes, which will lead species to adapt to unfavorable habitats or shift their current distribution ranges. Therefore, one of the major global concerns is to determine the species distribution range under future climatic conditions, that species distribution modelling is considered as a main tool for the species conservation and management. In this study, the potential spatial distribution of one of Iran's endemic fish species, Fars tooth-carp, was investigated by Maxent modeling. Seven environmental variables including maximum river width (Max_Width), elevation (ELEV), river slope (SLO), the basins occupied by species (BAS), average precipitation (Ave_Prec), average yearly temperature (Ave_Tmean), the temperature difference between the coldest and hottest months of the year (Trange) were used in Iran. Results confirm the high performance of the model in predicting the species distribution with an AUC (Area Under the Curve) = 0.99. In addition, the most important predictor for the presence of Fars tooth-carp was "BAS" variable. The results also indicate that the species will be severely affected by climate change, and even will likely face extinction in the future. Therefore, in order to protect this endemic species, it is necessary for managers to use the essential strategies.    مکی  ، ، حسین
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله گونه اندمیک, پیش‌بینی پراکنش گونه, مدل مکسنت, حفاظت, ایران

نویسندگان مقاله تکتم مکی   | Toktam Makki  
دانشگاه شهید بهشتی

حسین مصطفوی  | Hossein Mostafavi
دانشگاه شهید بهشتی

علی ­اکبر متکان    | AliAkbar Matkan
دانشگاه شهید بهشتی

حسین عقیقی  | Hossein Aghighi
دانشگاه شهید بهشتی


نشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-157-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها