هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی بررسی تنوع ریختی جمعیت‌های جویبارماهی السا Oxynoemacheilus elsae Eagderi, Jalili & Çiçek ۲۰۱۸ در حوضه دریاچه ارومیه
چکیده فارسی مقاله در این مطالعه تنوع ریختی جمعیت‌های جویبارماهی السا Oxynoemacheilus elsae در رودخانه‌های حوضه دریاچه ارومیه مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور تعداد 20 قطعه ماهی از سه رودخانه زرینه‌رود، گدارچای و عجب‌شیر صید و پس از تثبیت در فرمالین بافری، 31 ویژگی ریختی با کولیس دیجیتالی با دقت 1/0 میلی­­متر اندازه‌گیری شد. پس از استاندارد‌سازی، داده‌های جهت بررسی تنوع بین جمعیت‌های مورد مطالعه با استفاده از آنالیز واریانس یک‌طرفه و گروه‌بندی دانکن، تجزیه به مولفه‌های اصلی (PCA)، تجزیه همبستگی کانونی (CVA) و آنالیز خوشه­ای مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که جمعیت‌های مورد مطالعه در 8 صفت دارای تفاوت معنی‌داری هستند (05/0P<). نتایج CVA جمعیت‌های مورد مطالعه را از یکدیگر تفکیک کرد. آنالیز خوشه‌ای نیز جمعیت عجب‌شیر را در یک خوشه جداگانه قرار داد. براساس نتایج، ویژگی­های ریختی جمعیت‌های جویبارماهی السا با توجه به نوع زیستگاه متغییر می­باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Morphometric diversity of Oxynoemacheilus elsae Eagderi, Jalili & Çiçek 2018 from Urmia lake basin
چکیده انگلیسی مقاله In this study, morphological diversity of Oxynoemacheilus elsae populations was investigated in different rivers of the Urmia Lake basin. For this purpose, a total of 20 specimens were caught from Zarrineh, Godar-chai and Ajabshir rivers and after fixation into the buffered formalin, 31 morphometric traits were measured using digital caliper with an accuracy of 0.1 mm. After standardization, to evaluate the diversity among the studied populations, the data were analyzed using One-way ANOVA and Duncan test, principal component analysis (PCA), canonical variate analysis (CVA) and cluster analysis. The results showed that the studied populations have significant differences in 8 traits (P<0.05). The CVA results separated the studied populations and cluster analysis also placed the Ajabshir population in a district clade. Based on the findings, the morphological traits of the studied populations of the Elsa river loach alter based on its habitat’ feature.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Oxynoemacheilus elsae, حوضه دریاچه ارومیه, ریخت‌سنجی, آنالیز کلاستر.

نویسندگان مقاله عطا مولودی صالح | Atta Mouludi-Saleh
University of Tehran
دانشگاه تهران

سهیل ایگدری | Soheil Eagderi
University of Tehran
دانشگاه تهران

هادی پورباقر | Hadi Poorbagher
University of Tehran
دانشگاه تهران


نشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-115-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها