یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی حل مسأله ی پوششی تحت شرایط عدم قطعیت با استفاده از برنامه ریزی فازی تصادفی
چکیده فارسی مقاله عدم قطعیت و ابهام جزء جدایی ناپذیر مسائل مکان یابی تسهیلات است. این عدم قطعیت در مسألهی پوششی در پارامتری که بیانگر تقاضای مربوط به نقاط می باشد، نمود می یابد. در این مقاله سعی شده است که در نوعی از مسائل مکان یابی تحت عنوان مسأله ی پوششی با تقاضای عدم قطعی، عدم قطعیت با استفاده از متغیرهای قازی تصادفی به مساله وارد گردد. برای این منظور روش های حلی با استفاده برنامه ریزی خطی فازی تصادفی براساس رویکردهای امگان و الزام برای مسألهی مذکور ارائه و حل می - گردد. در مرحله ی آخر، مطالعه ی موردی در سطح شهر تبریز صورت گرفته و کارایی روش های حل مطرح شده، با سناریوهای مختلف بررسی می شود. نتایج عددی نشان خواهد داد که روشهای ارائه شده برای مسأله پوششی تحت شرایط عدم قطعیت مناسبمی باشند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مکان یابی تسهیلات، مسألهی پوششی، برنامه ریزی خطی قازی تصادفی ، تشوری امکان پذیری

عنوان انگلیسی Solving a Covering Problem under Uncertainty by Fuzzy Stochastic Programming
چکیده انگلیسی مقاله Facility location problems have often vagueness and uncertain properties. In covering problems, this uncertainty can be in the parameters of demand nods. Firstly, in this paper, a covering problem with uncertain demand nods is considered in which the demand nodes are fuzzy random variables. Then, new solving methods are proposed based on possibility and necessity measures by using fuzzy random programming. Finally, a real case study in the city of Tabriz in Iran is also given to clarify the methods discussed in this paper. The computational results of study show that these methods can be implemented for the covering problem with uncertain framework.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Facility location problems have often vagueness and uncertain properties. In covering problems, this uncertainty can be in the parameters of demand nods. Firstly, in this paper, a covering problem with uncertain demand nods is considered in which the demand nodes are fuzzy random variables. Then, new solving methods are proposed based on possibility and necessity measures by using fuzzy random programming. Finally, a real case study in the city of Tabriz in Iran is also given to clarify the methods discussed in this paper. The computational results of study show that these methods can be implemented for the covering problem with uncertain framework.

نویسندگان مقاله جواد نعمتیان | javad nematian
دانشگاه تبریز
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تبریز (Tabriz university)


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها