یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی ارائه یک مدل چند هدفه برای مسأله زمانبندی بارکشها در فراباراندازهای دارای چندین درب دریافت و ارسال
چکیده فارسی مقاله فرابارانداز یک استراتژی لجستیک است که در آن محمولههایی که توسط بارکشهای ورودی به آنجا میرسند، بر اساس تقاضاهای مشتریان مرتب و دسته بندی شده و بدون هیچگونه نگهداری بر روی بارکشهای خروجی بارگذاری میشود و به مشتریان ارسال میگردد. این سیستم با حذف ذخیره سازی محصولات هزینههای نگهداری را به حداقل مقدار ممکن کاهش میدهد و همچنین موجب کاهش زمان ارسال محصولات به مشتریان و در نتیجه افزایش سطح رضایتمندی آنها میگردد. ما در این مقاله به مسأله زمانبندی بارکشها در یک فرابارانداز دارای چندین درب پرداخته و یک مدل چند هدفه با رویکرد درست به موقع ارائه نمودهایم به طوری که مدل ارائه شده همزمان مدت زمان دیرکرد و زودکرد بارکشهای خروجی را کمینه مینماید. به منظور حل مدل، ما از روش دقیق محدودیت اپسیلون استفاده کرده ایم و همچنین یک الگوریتم تکاملی چندهدفه نیز بکار گرفته ایم که میتواند در مدت زمانی اندک پاسخهایی با کیفیت مطلوب در مقایسه با روش دقیق ایجاد نماید.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله زمانبندی بارکشها، تخصیص درب، روش محدودیت اپسیلون ، الگوریتم ،فرابارانداز NSGA-II

عنوان انگلیسی A multi-objective model for scheduling of trucks at multiple door cross docking systems
چکیده انگلیسی مقاله Cross docking is a logistics strategy in which shipments delivered to a warehouse by inbound trucks are sorted out and rearranged based on customer demands and are moved and loaded into outbound trucks. This system can reduce the holding and transportation costs, and increase the level of customer service. This paper addresses a scheduling problem of inbound and outbound tucks in a multi-door cross docking system according to just-in-time approach. We propose a MIP model with two objective functions, which the first objective is minimizing the total tardiness and the second is minimizing the total earliness. The MIP model is solved with ɛconstraint method and NSGA-II algorithm for several numerical example and the results are presented and analyzed.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Cross docking, Truck scheduling, Door assignment, ɛ-constraint, NSGA-II algorithm

نویسندگان مقاله محمدتقی اسعدی | mohammadtaghi assadi
دانشگاه صنعتی سجاد
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه صنعتی سجاد مشهد (Sajad university of technology)

محسن باقری | mohsen bagheri
دانشگاه صنعتی سجاد
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه صنعتی سجاد مشهد (Sajad university of technology)


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها