یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی ارائه فرایندی جهت غربالگری پروژهها با استفاده از رویکردهای مالی و استراتژیک (مطالعه موردی در بخش کشاورزی)
چکیده فارسی مقاله انتخاب و مدیریت پورتفولیوی پروژههای سرمایهگذاری، یکی از مسائل مهم تصمیمگیری در کسب و کارهای مدرن است. به دلیل اینکه عمدتا تعداد پروژههای قابل اجرا در سازمان از منابع در دسترس سازمان بیشتر است نیاز است قبل از انتخاب بهترین ترکیب پورتفولیو، پروژههای ضعیف حذف شده و از بین پروژههای باقیمانده، پروژههای برتر با استفاده از تکنیک مناسب انتخاب شود. در این مقاله نحوه غربالگری پروژههای سرمایهگذاری در بخش کشاورزی به عنوان مطالعه موردی، مورد بررسی قرار میگیرد و با استفاده از مرور ادبیات، فرایندی مفهومی و ساده جهت حذف پروژههای ناکارآمد طراحی شده است به طوریکه با استفاده از معیارهای مناسب کمی و کیفی و تعیین آستانهی تائید با رد پروژهها در انواع مختلف سرمایهگذاری، یک مدل ترکیبی با استفاده از چک لیستها و مدلهای امتیازی و رویکردهای مالی در این زمینه مورد بحث قرار گرفته است. با حذف پروژههای ضعیف در فرایند انتخاب پورتفولیو پروژهها، تصمیمگیری در مورد پروژههای باقیمانده سادهتر انجام خواهد شد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله غربالگری پروژهها، پورتفولیوی پروژهها، رویکردهای مالی و استراتژیک، چکلیست، مطالعه موردی

عنوان انگلیسی Presenting a Process for Screening Projects Using Financial and Strategic Approach (Case Study: Agricultural Field)
چکیده انگلیسی مقاله Selecting the portfolio of investment projects is one of the important issues in modern businesses. Often the number of proposed projects in organizations is more than available resources, therefore that is essential to eliminate poor projects before selecting optimal portfolio. In this paper, by using literature review, a simple process for screening the poor projects has been explained in agricultural field (as case study). This process uses qualitative and quantitative criteria and some tools and techniques such as checklist, scorecard and financial approaches to eliminate poor projects in different investment categories. By eliminating the poor projects, selecting the best projects can be done easier and more effective.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Screening Projects, Projects Portfolio, Financial and Strategic Approaches, Checklist, Case Study

نویسندگان مقاله وحید برادران | vahid baradaran
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال (Islamic azad university of tehran north)

حسن شاه محمد | hasan shahmohammad
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال (Islamic azad university of tehran north)

احمد برجی | ahmad borjy
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال (Islamic azad university of tehran north)

پیمان زندی | peyman zandi
دانشگاه علامه طباطبایی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علامه طباطبایی (Allameh tabatabaii university)

علمدار داوود آبادی | alamdar davoodabadi
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال (Islamic azad university of tehran north)


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها