یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی مسأله مسیریابی وسایل نقلیه ناهمگن با در نظر گرفتن سفرهای چندگانه و پنجرههای زمانی نرم مختص به جمعآوری زبالههای شهری
چکیده فارسی مقاله از آنجاییکه جمعآوری زباله شهری یکی از فعالیتهای بزرگ شهری است که شامل هزینههای کلان و مشکلات عملیاتی بسیاری است و انجام عملیات جمعآوری و دفع به دلیل وجود هزینههای سرمایهگذاری و عملیاتی بالا بسیار پر هزینه است، بنابراین ایجاد بهبودهای کوچک در این حوزه باعث صرفه جوییهای بزرگی در هزینههای شهرداریها میشود. در این مقاله به بررسی مسأله مسیریابی وسایل نقلیه ناهمگن دارای سفرهای چندگانه و محدودیت پنجرههای زمانی نرم مختص به جمعآوری زباله شهری میپردازیم که هدف آن کمینهسازی مجموع هزینهها؛ شامل هزینههای پیمودن مسافت بین گرهها، هزینه های بکارگیری وسایل نقلیه و هزینههای جریمه خروج از پنجرههای زمانی مجاز میباشد. به دلیل اینکه مسأله مورد بررسی ما نمونه پیچیدهتر مسأله مسیریابی وسیله نقلیه است، بنابراین مسأله ما در دسته مسائل NP- complete قرار دارد و روش های حل دقیق آن در ابعاد واقعی کارآمد نمی باشند. بنابراین برای حل مسأله در ابعاد بالا از الگوریتم شبیه سازی تبرید استفاده می شود. در نهایت، نتیجه بررسی ها در مقایسه با حل۔ کننده CPLEX در نرم افزار GAMS بیانگر آن است که الگوریتم پیشنهادی ما در یک زمان عملیاتی کوتاه عملکرد مناسبی دارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مسیریایی وسایل نقلیه ناهمگن، سفرهای چندگانه، جمع آوری زباله شهری، الگوریتم شبیه سازی تبرید، پنجره های زمانی نرم

عنوان انگلیسی The multi-trip heterogeneous vehicle routing problem with soft time windows for urban waste collection
چکیده انگلیسی مقاله Waste collection is a highly visible municipal service that involves large expenditures and difficult operational problems, plus it is expensive to operate in terms of investment costs and operational costs, thus making small improvements in this field can lead to huge savings in municipal expenditures. This paper discusses the multi-trip heterogeneous vehicle routing problem with soft time windows constraints of minimizing the total costs including the cost of travel distances between nodes, costs of vehicles, and the penalty costs for violation of soft time windows. Since the mentioned problem is a more general version of vehicle routing problem, hence, it belongs to NP-complete complexity class and we present a simulated annealing algorithm to solve the model approximately in practical dimensions. Finally, the experimental results in comparison with CPLEX have shown that the proposed algorithm has appropriate performance in a reasonable time.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Heterogeneous vehicle routing problem, multi-trip, urban waste collection, simulated annealing algorithm, soft time windows

نویسندگان مقاله عرفان بابایی تیرکلایی | erfan babaee
دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه صنعتی اصفهان (Isfahan university of technology)

یاسر ملکیان | yaser malekian
دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه صنعتی اصفهان (Isfahan university of technology)

سید حمید میرمحمدی | hamid mirmohammadi
دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه صنعتی اصفهان (Isfahan university of technology)


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها