یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی ارزیابی عملکرد صنایع بر اساس ترکیب کارت امتیازی متوازن و مدل چند هدفه تحلیل پوششی دادهها با رویکرد فازی- مطالعه موردی: شرکتهای سیمان
چکیده فارسی مقاله در این مقاله مدلی یکپارچه و همه جانبه برای ارزیابی عملکرد صنایع در محیطی غیررقابتی ارائه می دهیم. در این مدل از کارت امتیازی متوازن به عنوان چهارچوبی برای مدل های به هم پیوسته DEA استفاده کرده و شاخص هایی متناظر با هر یک از وجوه BSC به عنوان ورودی و خروجی مدلهای DEA بکار می بریم. به این صورت که خروجی هر مدل DEA به عنوان ورودی مدل DEA بعدی استفاده شده و هر یک از این مدل های DEA به هم متصل، مربوط به یکی از وجوه BSC است، در این مدل از رویکرد قازی برای کسب نتایج واقعی تر استفاده کرده ایم. در پایان یک مطالعه موردی یا اطلاعات مربوط به 17 شرکت سیمان معتبر از زیر مجموعه هلدینگ شستا از جمله شرکت سیمان غرب برای اعتبار بخشی به مدل ارائه شده است. نتیجه اجرای مدل، بیان کننده قدرت مدل در نمایش دادن قوت و ضعف های عملکردی واحدهای تحت بررسی در مقایسه با مدل DEA معمولی است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ارزیابی عملکرد ، تحلیل پوششی داده های چندهدفه، رویکرد قازی، کارت امتیازی متوازن

عنوان انگلیسی Performance evaluation of industries based on a combination of balanced scorecard and multi objective data envelopment analysis by using Fuzzy approach - Case study: Cement companies
چکیده انگلیسی مقاله In this paper, we provide an integrated and comprehensive model for assessing the performance of industries in a non-competitive environment. In this model, the balanced scorecard has been used as a framework for interconnected DEA models and we use indicators corresponding to each of the BSC aspects as the input and output DEA models. In this case, the outputs of each DEA model is used as input to the next DEA model, and each of these interconnected DEA models, are related to one aspect of the BSC . In this model, the fuzzy approach is used for results that are more real. Finally, proposed a case study using data of 17 cement companies from a subset of the holding of Shasta (Social Security Investment Company) Such as west Cement Company to validate the model. Result of the model, represents the models ability in revealing the functional strengths and weaknesses of under reviewing units compared with conventional DEA model.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Performance evaluation, Multi-objective Data envelopment analysis, Fuzzy approach, Balanced scorecard

نویسندگان مقاله مهنوش شکری | Mehnosh Shokry
دانشگاه صنعتی ارومیه

مصطفی جهانگشای رضایی | Mostafa Jahangoshai
دانشگاه صنعتی ارومیه


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها