یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی طراحی شبکه زنجیره تامین یکپارچه با در نظر گرفتن محدودیت ظرفیت
چکیده فارسی مقاله در این تحقیق، مسئله طراحی یکپارچه زنجیره تأمین چند محصولی و چند سطحی مورد بررسی قرار گرفته است که همزمان اثرات تصمیمات استراتژیک مکان یابی تسهیلات را در تصمیمات تاکتیکی مربوط به موجودی، در نظر می گیرد. هدف، تعیین تعداد و مکان مراکز توزیع از بین مکان های نامزد و نیز تعیین ظرفیت مناسب برای نگهداری محصولات در هر یک از این مراکز و تخصیص مراکز توزیع به مراکز تقاضا و تأمین کنندگان به مراکز توزیع به منظور برآورده کردن نیاز محصولات مشتریان، تعیین تعداد و نوع وسیله حمل ونقل مورد نیاز برای حمل محصولات از تأمین کنندگان به مراکز توزیع و تعیین میزان سفارش محصولات در هر یک از مراکز توزیع است به گونه ای که هزینه کل زنجیره تأمین کمینه گردد و محدودیت ظرفیت در انبار مراکز توزیع و مسیرهای ارتباطی بین مراکز تأمین توزیع و مراکز توزی قاخا رعایت شود. مسئله به صورت یک مدل برنامه ریزی غیر خطی عدد صحیح آمیخته فرمول بندی می شود. با توجه به اینکه مدل ریاضی ارائه شده، از لحاظ دشواری حل جزء دسته مسائل P - Hard د بوده و حل آن به ویژه در ابعاد بزرگ بسیار زمان بر است، لذا از یک روش حل فرا ابتکاری بر پایه الگوریتم ژنتیک به منظور حل مدل پیشنهادی استفاده شده و کارایی این مورد بررسی قرار می گیردپایین بودن متوسط میزان خطا و مدت زمان اجرا در این دسته مسائل، نشان دهنده کارایی بالای الگوریتم پیشنهادی می باش
کلیدواژه‌های فارسی مقاله زنجیره تأمین یکپارچه، موجودی، مکان یابی تسهیلات، محدودیت ظرفیت، چند محصولی، الگوریتم ژنتیک

عنوان انگلیسی ntegrated supply chain network design with capacity constraint
چکیده انگلیسی مقاله In this paper, we address the design of integrated multi-commodity, multi-echelon supply chain problem that simultaneously considers the strategic decisions effects of facility location on tactical decisions of inventory management. The goal is to determine the numbers, location and suitable capacity of distribution centers(DCs), DCs allocation to customers and suppliers allocation to DCs in order to satisfy the customers demand, determine the numbers and kind of vehicles to transport the commodities from suppliers to DCs and the order amount of commodities in DCs so that the total cost of supply chain is minimized and the capacity constraint at DCs and communication paths is meet. The problem is formulated as a nonlinear mixed-integer programming. As respects the proposed mathematical model is NP-hard and solving this problem in large scale needs too much time, so a metaheuristic approach based on genetic algorithm in order to solve proposed model had been used and it’s efficiency had been studied. Low running average time and error amount average at these problems has been shown high proposed algorithm efficiency.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله integrated supply chain, Inventory, Facility Location, Capacity constraint, Multi commodity,Genetic algorith

نویسندگان مقاله هادی فتحی | Hadi Fathi
دانشگاه صنعتی اصفهان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه صنعتی اصفهان (Isfahan university of technology)

علی شاهنده | Ali Shahande
دانشگاه صنعتی اصفهان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه صنعتی اصفهان (Isfahan university of technology)


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها