یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی یک ساختار خرید مبتنی بر مناقصه معکوس برای شرایط پس از بحران
چکیده فارسی مقاله در شرایط پس از وقوع بحران، خرید اقلام امدادی جهت حفظ جان افراد در ناحیه بحرانزده با توجه به عدم قطعیت در تقاضا و انتخاب یکی از موضوعات چالش بر انگیز در زنجیرههای امداد انسانی ، تامینکنندگان و با توجه به مدت زمان اندک جهت دریافت کمک های امدادی است. در این مقاله به طراحی یک ساختار مناقصه معکوس پس از وقوع بحران و در ساعات اولیه آن، به منظور تامین اقلام امدادی و انتخاب تامین کنندگان مناسب پرداخته شده است. ساختار ارائه شده با استفاده از رویکرد مدلسازی ریاضی با مفاهیم فازی به تامینکنندگان بالقوه (شرکت کنندگان در مناقصه) جهت تعیین بهترین بسته پیشنهادی شامل حجم قابل تامین، قیمت واحد هر کالای امدادی و مدت زمان تحویل کمک میکند. همچنین جهت کمک به خریدار (سازمان امداد انسانی)، یک مدل ریاضی دو هدفه فازی برای تصمیمگیری نسبت به تعیین برندگان مناقصه و سفارشگذاری ارائه شده است. در نهایت یک مثال عددی با توجه به چارچوب پیشنهادی ارائه و حل شده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مناقصه معکوس، بحران، زنجیره امداد انسانی، مدلسازی ریاضی فازی،

عنوان انگلیسی A reverse auction based procurement framework for post-disaster
چکیده انگلیسی مقاله Procurement management is a challengeable issue in post-disaster for humanitarian organizations because of huge uncertainty in most data such as demands. In particular, supplier selection problem is one of main concerns while considering of limited time to make a decision in post-disaster. In this paper, a reverse auction based procurement framework is proposed in order to supply relief items and select appropriate suppliers in early post-disaster. Fuzzy mathematical modeling approach is used to help suppliers as bidders to construct their bids. In addition, a fuzzy bi-objective linear programming is developed to evaluate bids, determine winners, and make orders from the buyer’s viewpoint. Finally, to validate the proposed framework, a comprehensive numerical example is provided and its results are analyzed.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Reverse auction, Humanitarian supply chains, Disaster, Fuzzy mathematical modeling

نویسندگان مقاله سیدعلی ترابی | Ali Torabi
دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تهران (Tehran university)

ایمان شکر | Iman Shokr
دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تهران (Tehran university)


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها