یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی شناسایی و رتبه بندی ریسکها با رویکرد تلفیقی از روشهای TOPSIS FMEA و ابزارهای شناسایی ریسک ( مطالعه موردی انبار نفت شهید دولتی کرج )
چکیده فارسی مقاله در این مقاله به بررسی ریسکها و خطرات یک انبار نفت واقع در شهر کرج با استفاده از روش های شناسایی ریسک و ابزارهای تجزیه تحلیل شکست و آثار آن و تاپسیس پرداخته شده است. برای مشخص کردن ریسکها از تحقیقات میدانی، مصاحبه، نظرسنجی از کارکنان، کارشناسان و اهالی مرتبط با منطقه استفاده شده و در مرحله نهایی از روش دلفی استفاده شده. سپس طبق روش تجزیه تحلیل شکست و آثار آن و تعیین عوامل تعیین کننده با کمک روش تاپسیس اولویت بندی ریسکها با توجه به اهمیت آنها انجام شده که شناسایی این امر به تصمیم گیری مؤثرتر مسئولان کمک می کند و باعث کاهش هزینه ها ، جلوگیری از هدر رفتن منابع ، تخصیص بهتر منابع و بهبود عملکرد در برنامه ریزی های واکنش به ریسکها می گردد. در بخش نتیجه گیری به ارزیابی نتایج با توجه به رتبه بندی ریسکها پرداخته شده است که نشان دهنده عملکرد مناسب مدل استفاده شده در مسئله مورد نظر هست
کلیدواژه‌های فارسی مقاله صمیم گیری چند معیاره و رتبه بندی ریسک. انبار نفت تاپسیس

عنوان انگلیسی Assessing and ranking risks by integrated approach of TOPSIS and FMEA in an oil warehouse in Iran
چکیده انگلیسی مقاله In this paper the risks of an oil warehouse are analyzed and prioritized by TOPSIS and FMEA methods, also risk assessment methods are used. To identify risks we use field researches, interviews with staff and experts. Finally the main risks are identified by a two round Delphi method. Then the priorities are determined according to FMEA method through TOPSIS tool, which can help the managers to make effective decisions and it leads to decrease in costs, prevention of resources wastes, better resource allocation and improve the planning of responses to risks. In the conclusions section we discuss the results of ranked risks and show that the used method performs efficiently in our case study.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله MCDM, Risk priority, Risk ranking, Oil warehouse, TOPSIS.

نویسندگان مقاله حسین نظر پور | Hossein Nazarpour
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی کرج (Islamic azad university of karaj)

علی اکبر جلیلی | Ali akbar Jalili
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی کرج (Islamic azad university of karaj)


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها