یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی مداخلات ارگونومی خرد و کلان برای بهبود شرایط ارگونومیکی و بهره وری(مطالعه موردی)
چکیده فارسی مقاله عدم توجه جدی به مباحث نظری و کاربردی دانش ارگونومی در ایران: ضرورت توجه به پژوهش های ارگونومیکی را مضاعف می کند. در این پژوهش با استفاده از یک مدل نظری مداخله ارگونومی به بررسی عوامل و شناسایی ریسک فاکتورهای ارگونومیکی و بهبود شرایط ارگونومیکی در یک کارخانه تولید قطعه: اقدام شد. به منظور بررسی های نمونه ای: در این پژوهش از پرسشنامه های مختلف از جمله پرسشنامه نوردیک برای بررسی ریسک فاکتورها و عوامل ارگونومی استفاده گردید. در بخشی از پژوهش که نیاز به نمونه گیری بود: تعداد نمونه (5 نظر) از طریق جدول مورگان تعیین شد. نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام گرفت. هشت هدف و سیزده پیشنهاد: در مرحله مداخله ارگونومی کلان ارائه گردید در مرحله مداخله ارگونومی خرد بیست مورد ریسک فاکتور و عوامل ارگونومی و سیزده مورد برنامه و راهکار برای بر طرف کردن هر کدام از مشکلات و ریسک فاکتورهای ارگونومیکی پیشنهاد گردید که بازده مورد از آن ها با تایید مدیریت ارشد: در راستای بهبود شرایط ارگونومیکی و بهره وری به مرحله اجرا گذاشته شد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله رگونومی خرد، ارگونومی کلان، ریسک فاکتورهای ارگونومیکی، بهره وری

عنوان انگلیسی Micro and macro ergonomic interventions to improve ergonomic conditions and productivity (With Case study)
چکیده انگلیسی مقاله Lack of attention to theoretical and practical knowledge of ergonomics in Iran has intensified the need for ergonomic studies. In this study, using a theoretical model of ergonomic interventions, to identify factors and ergonomic risk factors and improve ergonomic conditions in a manufacturing plant fragments, were investigated. In this study, a sample studies, the questionnaire including the Nordic questionnaire was used to assess risk factors and ergonomic factors. As part of the research that needs to be sampled, number of samples (n = 45) were determined by Morgan. Sampling was done randomly. Seven goals and thirteen proposed in the macro-ergonomics intervention were provided. In the case of micro-ergonomics Intervention; twenty risk factor was identified.To overcome any of the problems and ergonomic risk factors, suggesting that eleven of the thirteen programs with the approval of senior management, to improve the efficiency of the implementation.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Micro ergonomy, Macro ergonomy, Ergonomics Risck factors, productivity.

نویسندگان مقاله ناصر صدرا ابرقویی | Naser Sadra
دانشگاه جامع علمی-کاربردی


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها