یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی ارائه روش جدیدی برای فاز دوم پایش پروفایل های فازی با استفاده از آماره T۲هتلینگ فازی و تکنیک مؤلفه های اصلی فازی
چکیده فارسی مقاله در بسیاری از کاربردهای کنترل کیفیت، کیفیت یک فرآیند با محصول به وسیله رابطه ای بین متغیر پاسخ و یک یا چند متغیر مستقل توصیف می شود، چنین رابطه ای را پروفایل می نامند. پایش پروفایل ها شامل دو قاز است. هدف اصلی در فاز اول ارزیابی پایداری فرآیند با استفاده از مجموعه داده تاریخی، حذف داده های خارج از کنترل و برآورد پارامترهای مدل در فرآیند تحت کنترل است: در حالیکه هدف در فاز دوم، کشف سریع تغییرات رخ داده در پروفایل فرآیند و علل خروج پروفایل از حالت تحت کنترل است در قالب کاربردهای عملی مشخصه کیفی محصول خدمت مبهم، غیر قطعی و بیانی است و نمی توان آن را به صورت دقیق بیان نمود. هدف از این مقاله ارائه روشی برای پایش فاز دوم پروفایل های خطی ساده دارای متغیر پاسخ مبهم و قازی می باشد. برای این منظور، روشی مبتنی بر استفاده از نمودار کنترلی آماره *T متلینگ فازی توسعه داده شده است. برای ایجاد سهولت در تفسیر نمودار کنترلی مذکور و شناسایی منشا و ماهیت بروز تغییر در پارامترهای پروفایل استفاده از تکنیک مؤلفه های اصلی قازی پیشنهاد شده است
کلیدواژه‌های فارسی مقاله پرفایل های کیفی قازی ، آماره *T هتلینگ فازی ، تحلیل مؤلفه های اصلی فازی، معیار متوسط طول دنباله

عنوان انگلیسی Developing a New Method to Monitor Phase II Fuzzy Profiles Using Fuzzy Hotelling's 𝐓𝟐 Statistic and Fuzzy principal component Analysis
چکیده انگلیسی مقاله In some quality control applications, the quality of a process or a product is described by the relationship between response variable and one or more explanatory variables, called a profile. Monitoring profiles consists of two phases.The main goal of the first phase is to assess the stability of the process by means of historical data, and having excluded out-of-control data, to estimate unknown parameters of the profile. In phase two, however, the goal is to promptly identify changes in the process’s profile and to discern the underlying reasons responsible for the profile to get out of control. In most practical applications, the qualitative characteristic of a product/service is vague, uncertain and linguistic and cannot be precisely stated. The purpose of this paper is to propose a method for monitoring simple linear profiles with a fuzzy and ambiguous response. To this end, a method based on the Fuzzy Hotelling's 𝑇2 statistic is developed. To facilitate the interpretation of the control chart and to identify the source of changes in profile parameters, principal component analysis is proposed.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Fuzzy Quality Profile, Fuzzy Hotelling's 𝑇2 statistic, principal component analysis, ARL

نویسندگان مقاله غزاله مقدم | Ghazale Moghadam
دانشگاه صنعتی اصفهان

غلامعلي رئيسي اردلي | Gholam Raissi
دانشگاه صنعتی اصفهان

وحيد اميرزاده | Vahid Amirzadeh
دانشگاه شهید باهنر کرمان


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها