یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی رزیابی عوامل مؤثر بر عملکرد زنجیره تأمین شرکت های کوچک و متوسط با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی در حوزه مواد شوینده تهران
چکیده فارسی مقاله همزمان با گسترش مفهوم مدیریت زنجیره تامین در صنایع گوناگون موضوع ارزیابی عملکرد زنجیره تامین نیز مورد توجه قرار گرفته است. مدل های متعدد و متنوعی جهت ارزیابی عملکرد فرآیند های سازمان به کار برده می شود. اما یکی از جدیدترین روش های ارزیابی عملکرد زنجیره تامین ، مدل (SCOR) می باشد. مدل انتخابی این تحقیق از مدل مانتر و شفرد 2006 که منطبق ہر مرحله اول مدل (SCOR) است که در آن پنج حوزه اصلی فرآیند های زنجیره تامین (برنامه ریزی، منبع یابی، ساخت، تحویل، بازگشت) تعیین و تبیین شده است . هر یک از این حوزه ها در بر دانده فرآیند هایی است که اجرای دقیق فعالیت های مرتبط با هر یک، ضامن کارآیی و اثر بخشی زنجیره تامین می باشد. صنایع مواد شوینده با در اختیار داشتن کارخانجات تولید مواد اولیه، کارخانجات و شرکت های ساخت و توزیع تشکیل شده است. این تحقیق با استفاده از مدل پیشنهادی ابتدا با مصاحبه از خبرگان صنعت شوینده عوامل را شناسایی و سپس با توزیع 15 پرسشنامه ماتریس مقایسات زوجی این عوامل را رتبه بندی کرده است. نتایج نشان می دهد که مرحله تحویل مهمترین مرحله و زمان ساخت ، هزینه ساخت و زمان جریان نقد به ترتیب مهمترین زیر عوامل شناسایی شده اند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله زنجیره تامین، عملکرد زنجیره تامین ، تحلیل سلسله مراتبی، AHP مواد شوینده، شرکت های کوچک و متوسط

عنوان انگلیسی Identification and ranking of the effective factors on supply chains performance of small & medium enterprises by AHP method in Detergents industry of Iran S
چکیده انگلیسی مقاله With the extension of the importance of supply chain management across different industries, the notion of supply chain performance evaluation has also received attention. Various models have been developed to evaluate the performance of organizational processes. However, one of the latest methods of evaluating supply chain management that has come into use is known as SCOR. The present paper adopts the Gunter & Shepherd’s (2006) model which is based on the first stage of the SCOR model. This model illustrates the five main stages of the supply chain (i.e. planning, sourcing, manufacturing, delivering, and returning). Each stage involves processes that require careful execution to ensure effectiveness and efficiency of the supply chain. The detergent industry includes raw material production factories, production factories and distribution companies. Based on the proposed model, this paper first identified the factors and ranked them, Next. It was revealed that the delivery stage was the most important stage with production time, production cost and cash flow duration as the most important sub criteria.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله supply chain, supply chain performance, Analytical Hierarchy process, detergents, SME’s

نویسندگان مقاله سید مجتبی سجادی | Mojtaba Sajjadi
دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

کامبیز طالبی | Kambiz Talebi
دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

مصطفی صدیقیان | Mostafa Sedighian
دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها