یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی ارایه یک الگوریتم ابتکاری برای زمان بندی پروژه با هدف بیشینه کردن ارزش فعلی خالص در شرایط عدم اطمینان
چکیده فارسی مقاله جریان های نقدی مربوط به فعالیت های پروژه می توانند مقادیر مثبت و یا منفی داشته باشند که با توجه به ارزش زمانی پول، یک زمان - بندی معقول برای اجرای فعالیت های پروژه، جهت افزایش در میزان ارزش فعلی خالص، اهمیت زیادی پیدا می کند. در شرایط واقعی، معمولا نسبت به پارامترهای مستله، اطمینان وجود ندارد و همین امر سبب می گردد که در نظر گرفتن عدم اطمینان در زمان بندی پروژه ها اشمیته زیادی پیدا کند. این مقاله به زمان بندی فعالیتهای مختلفیک پروژه در شرایط عدم اطمینان بایدقماکزیمم سازیمیانگینارزش فعلیخالص جریان نقدیحاصلاز فعالیت ها پرداخته است. فرضشده کهرباننفدیحاصلازهر فعالیتوزمان انجام فعالیتها غیرقطعی هستند و به کمک مجموعه ایاز سناریوهای احتمالی مختلف در نظر گرفته می شوند. این مسئله به صورت یک مسئله بهینه سازی عمومی مدل سازی شده و یک الگوریتم ابتکاری با (Omn اراته شده است، که در آن n و m به ترتیب نشان دهنده تعداد فعالیت ها و سناریوهای پروژه می باشند. روش های حل ارائه شده در ادبیات این موضوع برای برخی از مسائل حتی جواب امکان پذیر ارائه نکرده است اما الگوریتم ارائه شده در این پژوهش برای اولین بار توانسته است برای مسائلی که دارای فضای جواب می باشد، یک جواب امکان پذیر خوب ارائه نماید. آزمایشات محاسباتی گسترده شایستگی سیاست پیشنهادی کارایی الگوریتم ابتکاری پیشنهادی رانشانداده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله زمان بندی پروژه، ارزش فعلی خالص، بهینه سازی در شرایط عدم اطمینان

عنوان انگلیسی A Heuristic algorithm for maximizing the net present value of a project under uncertainty
چکیده انگلیسی مقاله Cash flows related to project activities can have positive or negative values that depend on time value of money, a reasonable scheduling for implementation of project activities, for increase in the net present value becomes important. In real conditions, the parameters of the problem, there is no assurances. So to insert the terms of issue, time of project activities and cash flow, scenarios with certain probabilities are considered. This paper discusses the scheduling the various activities of a project in terms of reliability, to maximize the average net present value of cash flow from operations.Assumed that the cash flows from each activity and duration of activity are uncertain and bysetsof possible scenarios are being considered. This problem is modeled as the general optimization problem, and a heuristic algorithm is proposed. Extensive computational experiments, is shown proposed policy competence and efficiency of the proposed algorithm.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Project scheduling, Net present value, Optimization under uncertainty

نویسندگان مقاله حسین ساجدی | Hossein Sajedi
دانشگاه صنعتی اصفهان

بهنام مهدی نیا | Behnam Mahdi nia
دانشگاه صنعتی اصفهان

قاسم مصلحی | Qasem Moslehi
دانشگاه صنعتی اصفهان


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها