یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی ارائه یک مدل ریاضی کامل به منظور تشکیل سلول مجازی در سیستم تولید سلولی در شرایط پویا
چکیده فارسی مقاله در این مقاله یک مدل ریاضی برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح به منظور تشکیل سلول و برنامه ریزی تولید در سیستم تولید سلولی مجازی در شرایط پویا ارائه شده است. در شرایط پویا، مقدار تقاضا و ترکیب محصولات در طول افقی برنامه ریزی، تغییر می کند. به همین دلیل نیاز به پیکر بندی دوباره سلول ها در هر دوره خواهیم داشت که این کار، کاری زمان بر و پرهزینه است. در مدل ارائه شده، گروه بندی و تخصیص نیروی انسانی به عنوان عاملی مهم در برنامه ریزی، در نظر گرفته شده که در تحقیقات گذشته کمتر به این مساله توجه شده است. تابع تدق مدل ارائه شده، کمینه سازی مجموع هزینه های سیستم شامل، هزینه های تولید، هزینه راه اندازی ماشین الات، هزینه جابه جایی مواد و ... می باشد. در نهایت به منظور نشان دادن کارایی مدل پیشنهاد شده، یک مثال عددی، با نرم افزار مدلسازی GAMSحل شده و نتایج محاسبات و حل، ارائه شده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تشکیل سلول - سیستم تولید سلولی مجازی - محیط پویا

عنوان انگلیسی Providing a comprehensive mathematical model for virtual cell formation in cellular manufacturing system in dynamic condition
چکیده انگلیسی مقاله n this article a Mixed Integer Nonlinear Programming model for cell formation and production planning for virtual cellular manufacturing system in dynamic condition is provided. In dynamic condition The Product mix and demand change over the planning horizon. Then we need cell reconfiguration in each period which this is a time - consuming and costly task. In proposed model classification and manpower allocation is considered by the main parameter in the programming that in late researches less attention has paid to this parameter. The model objective function is minimizing total system costs include production costs, setup cost, material handling costs and etc. Finally, in order to show the effectiveness of the proposed model, a numerical example with the software, GAMS modeling and problem solving, and results are presented.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله cell formation, virtual cellular manufacturing system, dynamic environment

نویسندگان مقاله سید محمد هادیان | Mohammad Hadian
دانشگاه شهید باهنر کرمان

محمدعلی فرقانی | Mohammadali Forghani
دانشگاه شهید باهنر کرمان

پیمان قاسمی تمامی | Peyman Ghasemi
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها