یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی شناسایی و رتبه بندی عوامل حیاتی موفقیت پارکهای علم و فناوری(مطالعه موردی: پارک علم و فناوری دانشگاه تهران)
چکیده فارسی مقاله هدف این پژوهش، شناسایی و رتبه بندی عوامل حیاتی موفقیت پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با استفاده از دو تکنیک تصمیم گیری چند شاخصه یعنی روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی و فرایند تحلیل شبکه ای می باشد. در این پژوهش پس از بررسی منابع نظری موجود، عوامل حیاتی موقفیت پارک علم و فناوری دانشگاه تهران مطابق با نظر خبرگان پارک در قالب سی زیرعامل در پنج دسته عامل،شامل عوامل مکانی، عوامل مدیریتی، عوامل حمایتی وخدماتی، عوامل مربوط به منابع انسانی و عوامل محیطی پارک قرار گرفته و سپس توسط آنها به وسیله مقایسه های زوجی ارزیابی شدند. یافته های پژوهش نشانگر آن است که پس از اجرای روش فرایند تحلیل سلسله مراتیی عامل مدیریت وزیر عامل یافتن و اجرای بهترین شیوه ها در ایجاد توسعه بلند مدت از خوشه ی مدیریت و پس از اجرای روش فرایند تحلیل شبکهای عامل حمایت ها و خدمات وزیر عامل زیرساخت های فناورانه موجود از خوشه ی مکان پارک، رتبه های اول را به خود اختصاص داده اند. نتایج حاصل از این پژوهش به مدیران پارک علم و فناوری دانشگاه تهران جهت استفادهدر برنامه ریزی استراتژیک وسیاستگذاری های کلان این مجموعه، کمک شایان توجهی خواهد نمود
کلیدواژه‌های فارسی مقاله پارک علم و فناوری، عوامل حیاتی موفقیت، فرایند تحلیل سلسله مراتبی ، فرایند تحلیل شبکه ای

عنوان انگلیسی The Identification and Ranking of Critical Success Factors of Science and Technology Parks (Case Study: University of Tehran Science and Technology Park)
چکیده انگلیسی مقاله The purpose of this research is identifying and ranking of Critical Success Factors (CSFs) of Tehran University Science and Technology Park (UTSTP) by using Two Techniques of Multiple Attribute Decision Making (MADM) Techniques namely Analytic Hierarchy Process(AHP) and Analytic Network Process(ANP) methods.In this study after investigation of the available theoretical resources, CSFs of Tehran University Science and Technology Park according to Park experts’ opinion were classified 30 sub factors into 5 factors and Then they were evaluated by paired comparison by them. Research findings indicate that After the implementation of AHP Method Factor “Management” and Sub Factor “Finding and implementing best practices in creating long-term development “from cluster of Management and After the implementation of ANP Method Factor“supports and services” and Sub Factor “existing technological infrastructure “from cluster of location were allocated the first ranks to themselves .The results of this research were present to the manager of Tehran University Science and Technology Park for use in strategic planning and macro policymaking of this leading collection.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Science and Technology Park, Critical Success Factors (CSFs), Analytic Hierarchy Process (AHP), Analytic Network Process (ANP)

نویسندگان مقاله محمد باقرزاده آذر | Mohammad Bagherzadeh
دانشگاه تهران

سعید ره پیمای نرگسی | Saeed Rahpayma
دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها