یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی مدلی جدید برای مساله مکان یابی -تخصیص پیوسته با ظرفیت محدود در محیط فازی
چکیده فارسی مقاله در این مقاله مدلی جدید برای مساله مکانیابی-تخصیص پیوسته با ظرفیت محدود در محیط فازی ارایه شده است .ابتدا به بررسی مبانی نظری تحقیق و مرور ادبیات آن پرداخته شده است .سپس مدل ریاضی در محیط فازی ارایه می شود .از آنجاییکه مدل ریاضی ارایه شده جزء مسایل سخت با زمان غیرقطعی نمایی Non-deterministic polynomial time hard - دسته بندی میشود، برای حل این مدل دو روش فراابتکاری انبوه ذرات و الگوریتم کلونی زنبورها پیشنهاد شده است .در نهایت نتایج حاصل از حل مدل توسط الگوریتمهای حل با یکدیگر مقایسه میشوند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مکانیابی-تخصیص، پیوسته، فازی، ظرفیت محدود، الگوریتم کلونی زنبور عسل، الگوریتم انبوه ذرات

عنوان انگلیسی A new model for continuous capacitated location-allocation problem in fuzzy environment
چکیده انگلیسی مقاله In this paper, a new model for continuous capacitated location-allocation problem in fuzzy environment is presented. First, the theoretical foundations of research and review of literature is discussed. Then the mathematical model is presented in fuzzy environment. Since the proposed model is categorized in the class of NP-hard problems, to solve the problem two methahuristic method of Particle Swarm Optimization and Bee Colony algorithm have been proposed. Finally, the results of solving the model by algorithms are compared with each other.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Location-allocation, continuous, fuzzy, capacitated, Bee Colony algorithm, Particle Swarm algorithm

نویسندگان مقاله سودابه نامدار زنگنه | Soodabe Zangeneh
دانشگاه الزهرا

مهدی سیف برقی | Mahdi Seifbarghy
دانشگاه الزهرا

سیده آیسان تنگسیری | Aysan Tangsiri
دانشگاه الزهرا


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها