یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی شناسایی نقاط ضعف و قوت موسسه آموزشی اندیشه گستر خیام با استفاده از تحلیل اهمیت عملکرد
چکیده فارسی مقاله امروزه سازمان تنها در دوران اقتصاد مشتری مدار فعالیت می کنند. بنابراین ایجاد ارتباط با مشتری یکی از عوامل مهم در موفقیت سازمان ها محسوب می شود. یکی از راههای ارتباط با مشتری که امروزه به دلیل ساده و موثر بودن محبوبیت بسیار زیادی یافته است استفاده از تحلیل اهمیت عملکرد است. این پژوهش با هدف شناسایی نقاط ضعف و قوت شرکت اندیشه گستر خیام با استفاده از تحلیل اهمیت عملکرد انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش کلیه 35 کارآموز شرکت اندیشه گستر خیام بودند که به دلیل کوچک بودن حجم نمونه تر 35 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای با 5 عامل موثر بر رضایتمندی کارآموزان و 16 مولفه تبیین کننده آنها بود. پس از جمع آوری پرسشنامه ها به تجزیه و تحلیل آنها با دو روش ماتریس اهمیت عملکرد و انجام آزمون آماری بین امنیت و عملکرد عوامل پرداخته شد. در نهایت نتایج در اختیار رئیس هیئت مدیره شرکت قرار گرفت و شرکت نسبت به بهبود مولفه امکانات رایانه ای اقدام نمود. همچنین نتایج پژوهش نشان از دقت بالاتر آزمون آماریانجام گرفته نسبت به ماتریس اهمیت عملکرد در شناسایی نقاط قوت و ضعف دارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تحلیل اهمیت عملکرد، ماتریس اهمیت عملکرد، نقاط قوت، نقاط ضعف، شرکت اندیشه گستر خیام.

عنوان انگلیسی Identifying Weak and Strength Points for Andisheh-Gostar Institute Using Importance-Performance Analysis
چکیده انگلیسی مقاله Nowadays organizations have entered a customer-focused economic era and hence relationship with customers is one of the most important factors in the success of the organizations. One way to understand the requirements of the customers that due to its simplicity and effectivenesshas increasinglybecome popular is the importance-performance analysis. This study aims to identify the strengths and weaknesses of Andishehgostarkhayyam institute using importance performance analysis as well as statistical methods. The population included all 35 trainee of Andishehgostar Khayyam Institute that all were selected as the sample. After collecting the questionnaires, the two methods i.e. the importance performance analysis matrix and statistical test were applied. The results were offeredto the management on which basis priority was given to the improvement of camputer facilities component. The results also showed a higher accuracy for statistical test method compared to importance performance matrix.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله importance-performance analysis, importance-performance matrix, strengths and weaknesses, andishegostarkhayyam firm.

نویسندگان مقاله محمدصالح اوليا | Mohammadsaleh Owlia
دانشگاه يزد

سيدمحمدرضا رزمي | Seyyedmohammadreza Razmi
دانشگاه یزد

محمدرضا فرازيان | Mohammadreza Farazian
دانشگاه آزاد نيشابور


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها