یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی ارائه یک مدل بهینه سازی دو هدفه جهت انتخاب اقدامات پاسخ به ریسک پروژه برمبنای هزینه پاسخ ها و شناوری فعالیتها
چکیده فارسی مقاله برنامه ریزی پاسخ به ریسک یکی از بخش های مهم مدیریت ریسک پروژه است که با وجود انتشار مقالات و تحقیقات مختلف در چند سال اخیر، ابزار و روش های معدودی در این زمینه ارائه شده است. از این رو در این مقاله یک مدل بهینه سازی پاسخ به ریسک پروژه پیشنهاد شده که به دنبال بهینه سازی دو معیار کلیدی زمان و هزینه ی پروژه است. مدل، دارای دو هدف است که یک هدف، حداقل سازی هزینهی کل، شامل هزینه اجرای اقدام ها و اثرات نامطلوب ریسک بر هزینه پروژه و هدف دیگر کمیشه سازی اثر زمانی ریسک با توجه به معیار شناوری است. در این مدل با در نظر گرفتن معیار شناوری، سعی در انتخاب اقدامات کاهش ریسکهایی است که میزان اثر زمانی آنها بر زمان هر فعالیت، بیشتر از شناوری آزاد آن باشد در نتیجه علاوه بر کنترل هزینه مربوط به ریسک، زمان ختم پروژه نیز تحت کنترل خواهد بود. در ادامه، یک الگوریتم ابتکاری برای حل مدل پیشنهادی اراته شده است که بر اساس میزان بهبود توابع هدف و با توجه به شناوری، بهترین پاسخ در هر دور انتخاب می شود. در انتها، مدل و الگوریتم توسط یک مثال عددی اعتبارسنجی شده، که نتایج نشان دهنده ی کارایی آنها است
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مدیریت ریسک پروژه، پاسخ به ریسک پروژه، مدل های بهینه سازی، شناوری فعالیت

عنوان انگلیسی A bi-objective model for project risk response selection based on cost of risk and activity float
چکیده انگلیسی مقاله Risk response selection is an important part of project risk management. Although many papers published in this topic, however presented tools and methods are poor. In this paper, we propose an optimization model for project risk response selection. The model optimizes both key criterion of project: time and cost. The proposed model has two objectives that one of them is minimization of total cost that include abatement action cost and cost of risk loss on project, and other is minimization the time loss of risk according to float measure. The model selects abatement actions that time loss of them on activity is greater than free float. Therefore, project completion time will be well under control. In the next stage, a heuristic algorithm presented in order to solve the proposed model that based on improvement of objective and considering float, selects better response in each iteration. Finally, the model and algorithm verified by a numerical example that results shows efficiency of them
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Project risk management, project risk response, optimization models, activity float

نویسندگان مقاله ابراهيم رضايی نيك | Ebrahim Rezaee Nik
Sadjad University of Technology, Mashhad
دانشگاه صنعتی سجاد مشهد

محمدجواد توسلی اصطهباناتی | Mohammad Javad Tavasoli E
Sadjad University of Technology, Mashhad
دانشگاه صنعتی سجاد مشهد


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها