یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی ارائه الگوریشم استراتژیک مدیریت خوشه های صنعتی اصفهان با استفاده از BSC
چکیده فارسی مقاله حدود دو دهه است که توسعه صنعتی مبتنی ہر خوشه ها، بعنوان یک استراتزی توین مورد توجه برنامه ریزان و سیاستگذاران در کشورهای صنعتی و در حال توسعه می باشد . سازمانهای بین المللی همچون UNIDO. ILO و بانک جهانی نیز طرحهای متعددی را از طریق توسعه خوشه های کسب و کار در کشورهای مختلف اجرا و حمایت کرده اند. در سال های اخیر مهندسی خوشه های صنعتی بعنوان موفق ترین الگوی قابل توجهی از توسعه اقتصاد منطقه در نظر گرفته شده است. در نتیجه تکامل آن منجر به افزایش بحث های فشرده در میان محققان شده است. اگرچه مشاهدات بر روی تکامل آن هنوز تخم در اختلاف نظر گسترده ای قرار دارد. این مقاله تلاش می کند با استفاده از کارت امتیازی متوازن که توسط نورتن و کاپلان در سال 1990 معرفی شده است . الگوریتم استراتژیکی جهت ارزیابی و مدیریت خوشه های صنعتی استان اصفهان ارائه دهد. براساس وجوه کارت امتیازی متوازن که شامله وجه مالی، وچه فرایندهای داخلی ،وچه توسعه ورشد، وجه یادگیری و وجه مشتریان است ، در خوشه های صنعتی معیار ها و شاخص هایی برای هر یک از وجوه در نظر گرفته شده است. با استفاده از پرسشنامه هایی، این شاخص بناء برای سرخوشه صنعتی ارزشیابی شده و با وزندی این معیارهاء به اولویت بندی خوشه های صنعتی استان اصفهان پرداخته شده است و در نهایت در این مقاله تلاش کرده ایم با جمع بندی معایب و مزایای خوشه های صنعتی ، روشهایی جهت بهبود و توسعه خوشه های صنعتی ارائه نماییم.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله خوشه های صنعتی اصفهان، زنجیره ارزش،BSC ، طبقه بندی، شاخص ها

عنوان انگلیسی provide strategic Algorithms of industrial clusters using the balanced scorecard
چکیده انگلیسی مقاله industrial development based on clusters-oriented is Nearly two decades, considered as a new strategy planners and policy makers in industrialized and developing countries.International organizations such as UNIDO, ILO and the World Bank has several projects through the development of business clusters in different countries and have supported. In recent years, the industrial cluster Engineering has been considered as the most remarkably successful pattern of regional economy development. As a result, its evolution has given rise to intensive discussions among scholars. Though the present views on its evolution are still in vast disagreement. This paper tries to use the Balanced Scorecard by Kaplan and Norton introduced in 1990, is a strategic method for the assessment and management of industrial clusters in isfahan to provide. Based on the five aspects of the balanced scorecard, including the financial aspects internal processes aspect, learning and growth aspect and the customer aspect, the industrial clusters of criteria and indicators for each of the five sides is considered. Industrial clusters in Isfahan have Been evaluated through questionnaires and indicators And weighting them to prioritize clusters have been investigated. Finally, in this paper we have attempted to summarize the opportunities and challenges of industrial clusters offer ways to improve and develop industrial clusters.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله INDUSTRIAL CLUSTER OF ESFEHAN , VALUE CHAIN , BSC ,INDEX ,CLASSIFAY.

نویسندگان مقاله مریم باقري ده باغی | Maryam Bagheri dehbaghi
شرکت توزیع نیروي برق کرمانشاه

آرش نجمی | arash Najmi
مشاوره شرکت برکت تل

غلامعلی رئیسی اردلی | gholamali Raissi ardeli
دانشگاه صنعتی اصفهان


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها