یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی طراحی نقشه دانش با رویکرد مدل های تصمیم گیری چند معیاره برای پیاده سازی اصول مدیریت بحران در مجموعه های صنعتی و نقش آن در ایجاد چابکی در مهار شرایط بحرانی با رویکرد پدافند غیر عامل
چکیده فارسی مقاله تشکیل تیم مدیریت بحران از مهمترین مسائل مطرح در مدیریت بحران است. این مقاله قصد دارد روشی جهت تشکیل تیم مدیریت بحران، پیش از وقوع بحران ارائه دهد که در آن اعضای تیم بر اساس سطح مهار ت و توانایی شان انتخاب شوند . این روش به سازمان با دید شبکه اجتماعی متشکل از کارمندان می نگرد و تلاش می کند نقشه ی منابع دانش موجود در سازمان را با استفاده از رویکرد فرآیند تصمیم گیری چند معیاره (تاپسیس فازی) استخراج کند. در ادامه پروژه، یک مطالعه تجربی به منظور نشان دادن کاربردی و قابل اجرا بودن فرآیند ارزیابی پیشنهادی آورده شده است و سپس به منظور آنالیز رفتار تیم مدیریت بحران در مجموعه های صنعتی در این پروژه تحت وزن های مختلف برای معیارها آنالیز حساسیت انجام داده شده است. نقشه ی دانش حاصل از این روش علاوه بر تیم های بحران، می تواند به عنوان مبنای تصمیم گیری در انتخاب اعضای تیم های مدیریت پروژه نیز به کار رود. در ادامه به بررسی تأثیر تسهیم دانش کارکنان و ایجاد چابکی در مهار شرایط بحرانی سوانح آتی با رویکرد پدافند غیرعامل پرداخته شده است. روش این تحقیق، توصیفی- پیمایشی مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه است. پایایی سؤالات پرسشنامه رفتار سازمانی و ، با استفاده از آلفای کرونباخ تعیین شد و روایی پرسشنامه ها به وسیله ی خبرگان حوزه ی مدیریت منابع انسانی مدیریت دانش، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل مورد تأیید قرار گرفت.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مدیریت بحران- مدیریت دانش- نقشه ی دانش- پدافند غیرعامل- فرآیند تصمیم گیری چند معیاره

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله Establishing the crisis management team is the most important matter in crisis management. This essay is to present a way to establish the crisis management team, before the crisis happens. the team; in which the members are chosen based on their skill level and abilities. This way looks toward to the organization as the social network of employees and tries to approach the map of existing knowledge sources in organization, by means of multi criteria decision making (TOPSIS Fuzzy) process. In continue to the project, an experimental study is taken to show the compatibility and actability of suggestion evaluation and then in order to analysis of crisis team manner in industrial fields in such process in different levels for sensitivity analysis scales. Earned knowledge map in this way, can be used as the basis of decision making in choosing crisis team members of project management and also crisis team; in addition. In continue, the effect of members' knowledge sharing, and making agility to control of future accident in critical conditions impact of passive defense is investigated. Methods in this study are descriptive survey that is based on structural equation modeling and the data collecting tool is a questionnaire. Reliability of the questionnaire is confirmed using Cranach's alpha questionnaire, and validity of questionnaire was assessed by experts in the field of human resource management, organizational behavior and knowledge management, crisis management and passive defense.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Crisis Management , knowledge management, knowledge maps, defenses Ghyraml, Multi Criteria Decision Making Process

نویسندگان مقاله منصور شامرادی فر | Mansour Shamoradi
وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح، شرکت صنایع هواپیمایی ایران

محمد رضا احمدی | Mohammadreza Ahmadi
وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح، شرکت صنایع هواپیمایی ایران

رضا طهماسبی | Reza Tahmasebi
وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح، شرکت صنایع هواپیمایی ایران

زهرا ساروقی | Zahra Saroughi
وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح، شرکت صنایع هواپیمایی ایران


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها