یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی تحلیل قابلیت اطمینان هزینه های کنترل موجودی با امکان بازنو کردن کالاهای فسادپذیر
چکیده فارسی مقاله هدف از این تحقیق ارائه یک رویکرد اقتصادی و قابل اطمینان برای بازنو کردن کالاهای فسادپذیر در یک سیستم کنترل موجودی است. پس از تعاریف اولیه و سوابق تحقیق، پنج سیاست بازنو کردن بر اساس مقدار کالای بازنوشده و زمان ارسال برای بازنوشدن، تعریف شده و هزینه های مدل در حالت های مختلف برآورد می گردد. با توجه به پیچیدگی مدل و مشکلات تجزیه و تحلیل آن، از روش عددی استفاده می شود. بنابراین شبیه سازی تقاضا برای 5 کالای مختلف در اقق زمانی 48 بازه پیاده سازی شده و نتایج به تفکیک ارائه گردیده است. بهترین سیاست بازنو کردن با مقایسه هزینه های کل سیستم مشخص می شود. همچنین عدم مواجهه با کمبود در سیستم های موجودی به دلیل هزینه هایی که برای سیستم به دنبال دارد و از دست دادن مشتری و کاهش اعتبار سیستم، از جمله هدفهای حائز اهمیت است که برای کاهش این کمبودها مطالعات و تحقیقات بسیاری شده است. در این مطالعه نیز قابلیت اطمینان سیستم را براساس عدم مواجهه با کمبود تعریف کرده و کالاهای مورد مطالعه را مستقل قرض کرده و قابلیت اطمینان سیستم براساس روابط قابلیت اطمینان شبکه های موازیه به ازای سیاستهای مختلف محاسبه شده است
کلیدواژه‌های فارسی مقاله بازنو کردن، قابلیت اطمینان ، کالای فسادپذیر، کنترل موجودی

عنوان انگلیسی Reliability Analysis of perishable inventory control with renewal policies
چکیده انگلیسی مقاله This thesis presents an economic and reliable approach for renewal of perishable inventories regarding total cost of the system as well as its reliability. Different renewal policies are defined based on renewal order quantity and time, and corresponding costs are evaluated. Numerical analysis is then applied and simulations for 5 different products in 48 successive periods are performed. The results display the most appropriate policy for each product and in average through comparison of cost and reliability. Since the sample products are considered to be independent, the inventory model of this research is parallel. Hence, reliability equations for parallel models are implemented
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Inventory control, Perishable product, Reliability, Renewal policy.

نویسندگان مقاله حمیده رضوی | Hamideh Razavi
Ferdowsi University Of Mashhad
دانشگاه فردوسی مشهد

سید محمود حسینی | Seyed Mahmoud Hosseini
Ferdowsi University Of Mashhad
دانشگاه فردوسی مشهد

مایسا غیادی | Maysa Ghiadi
Ferdowsi University Of Mashhad
دانشگاه فردوسی مشهد


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها