یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی ارزیابی عملکرد سیستم خدمت دهی بانک صادرات با استفاده از شبه سازی سیستم صف توسط نرم افزار ARENA
چکیده فارسی مقاله رشد جمعیت شهری ، باعث ایجاد صف در اکثر مکان ها شده است. تئوری صف به عنوان یکی از تکنیک های آماری برای حل مسائل و تجزیه و تحلیل سیستم شما دارای اهمیت است. بانک ها در جایگاهی قرار دارند که با نیروی انسانی و مشتریان ارتباط مستقیم دارد و مشتری عامل حیات آن محسوب می شود لذا بهینه سازی سیستم خدمت دهی بانک ها می تواند باعث ایجاد مزیت رقابتی مردد. چرا که بانک های ایران در مقایسه با کشور های پیشرفته به شدت شلوغ هستند. در این تحقیق از طریق به کارگیری تکنیک های صف به ارزیابی عملکرد سیستم بانک صادرات لارستان (شعبه فخرایی) می پردازیم که از پارامترهای تئوری صفمعیارهای زمانی، معیارهای تجمعی و شاخص های بهره وری ) استفاده گردیده و سیستم موجود را با حالتی که دستگاه تویت، مگیر موجود نباشد و حالتی که یک خدمت دهنده دیگر به سیستم اضافه شود مقایسه می گردد. سیستم صف موجود در بانک ها سیستمی پیچیده است که بدلیل عدم اطمینان از مدل صف آن، به سادگی می توان آن را با روابط ریاضی موجود تحلیل کرد. شبیه سازی ابزاری برای تحلیل سیستم های صف می باشد. نتایج بدست آمده نشان از این موضوع می دهد که استفاده از سیستم بانکداری با توجه به چهار خدمات دهنده در مقایسه با سه خدمت دهنده بطور قابل قبولی از مزیت بیشتری برخوردار است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سیستم خدمت دهی و سیستم صف ، شبیه سازی و بایه های بانک ، ARENA

عنوان انگلیسی Bank Saderat service system performance evaluation using Simulation queue system software ARENA
چکیده انگلیسی مقاله Urban population growth caused by queues in many places .Queuing theory as a statistical technique for problem solving and analysis systems are important .Banks are in a position to have direct communication with the workforce and customers It is the customer's life The optimization of service systems can create competitive advantage for the bank. In comparison with the advanced countries because banks are heavily crowded. In this line of research by employing techniques to evaluate the performance of systems Lar bank (branch Fakhraee) explains The queue theory parameters (time standards, criteria and indicators of cumulative productivity) were used And the system is not involved with the ::case when:: the device turns The ::case when:: a server is added to the system is evaluated. Queuing system is a complex system of banks Due to the uncertainty of the model queue, it simply can not be analyzed with available mathematical relationships.Simulation is a tool to analyze queuing systems. The results show that the That the banking system was 4 server than the server is requiring a greater advantage.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله SERVICE SYSTEMS, QUEUING SYSTEMS, SIMULATION, BANK KIOSK, ARENA

نویسندگان مقاله علی رضایی | Ali Rezaei


علی صدري | Ali Sadri


رضا تقی پور | Reza Taghipoor


یاسین کجوري | Yassin kojooriنشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها