یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی ارزیابی آمادگی سازمان برای استفاده از BPMIS بر مبنای چارچوب PCF مدل APQC و سنجش عملکرد با روش کارت امتیازی متوازن( مطالعه موردی شرکت برقمنطقه ای اصفهان)
چکیده فارسی مقاله مدیریت فرایندهای کسب و کار، مجموعه راهکارهایی است که به سازمانها کمک می کند تا کارایی کسب و کارشان را بهبود بخشند. ایجاد چنین زیرساخت پویایی نیازمند شناسایی جریان های کاری، قوانین کسب و کار، صاحبان فرایندها و نقش ها برای انجام فعالیت ها است. سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار (BPMIS را می توان نقطه اوج حمه تجربیات مشترک، تفکرات و پیشرفت های حرفه ای در مدیریت کسب و کار طی چند دهه اخیر دانست. در این پژوهش ابتدا عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی سیستم شناسایی و بر پایه این عوامل چارچوبی برای ارزیابی آمادگی سازمانها برای استفاده از سیستم مدیریت فرایندهای کسب و کار ارائه شده است. سپس با استفاده از چارچوب طبقه بندی فرآیند ( PCF ) مدل مرکز آمریکایی بهره وری و کیفیت (APQC، فرآیندهای کلیدی در سازمان شناسایی شده و در نهایت با استفاده از متدلوژی روش کارت امتیازی متوازن (BSC عملکرد سازمان مورد سنجش قرار گرفته و شاخص های اندازه گیری عملکرد جهت اندازه گیری مستمر این فرآیندها ارائه می شود.این پژوهش بصورت موردی برای شرکت برق منطقه ای اصفهان ارائه شده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سیستم های مدیریت فرآیندهای کسب و کار، مرکز آمریکایی بهره وری و کیفیت ، چارچوب طبقه بندی فرآیندها، روش امتیازی متوازن

عنوان انگلیسی Assessment of Organizations’ Readiness for Employing BMPS based on APQC’ PCFandPerformance Measurement withthe Balanced Scorecard.A Case Study;Esfahan Regional Electric Company
چکیده انگلیسی مقاله Business process management is a collection of solutions assisting organizations to improve their business efficiency. The making of such a strong infrastructure demands the determination of workflows, business laws, process owners and roles for doing works. Business Process Management System (BPMS) can be considered the pinnacle of all common experiences, thoughts and professional advances of business management in recent decades.This research identifies, integrates and develops key success factors and in order to assess organizations’ readiness for employing BPMS, a framework based on these factors is presented. In the next step, APQC’s PCF, American Productivity and Quality Center’s Process Classification Framework is used to determine key success factors, and finally by using the methodology of Balanced Score card(BSC), the organizition’s performance is measured and then performance measurement indicators are presented for continuous measurement of these processes. This is a case study of Esfahan Regional Electric Companyis offering
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Business Process Management System, American Productivity and Quality Center, Process Classification Framework

نویسندگان مقاله کاوه محمد سیروس | Kave Mohammad cyrus
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

بهزاد حبیبی | Behzad Habibi
دانشگاه صنعتی امیرکبیر، شرکت برق منطقه اي اصفهان

زهره معظم جزي | Zohre Moazzam jazi
دانشگاه پیام نور تهران، شرکت برق منطقه اي اصفهان


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها