یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی ارزیابی صلاحیت مدیران پروژه و انتخاب مدیر پروژه اصلح با استفاده از تصمیم گیری گروهیچند معیاره فازی
چکیده فارسی مقاله مروزه علی رغم گسترش نظام های برنامه ریزی و نظارت، متاسفانه اکثر پروژه ها و طرح ها با مشکل طولانی شدن مدت اجرا و چند برابر شدن هزینه های تمام شده مواجه می شوند و این امر در سازمان های پروژه محور که همزمان چندین پروژه را هدایت می کنند مشهودتر است. از این رو یکی از معیارهای موفقیت پروژه ها، انتخاب و ارزیابی در دست مدیران پروژه ها است. جهت بر طرف نمودن این نقیص پدر این پژوهش مدلی جهت ارزیابی صلاحیت مدیران پروژه در سازمان معمای پروژه محور ارائه میگردد که بر اساس این مدل ابتدا پروژه ها براساس فاکتورهای پیچیدگی خاص آن پروژه، که در ارزشیابی شده و در مرحله بعدی، سطح مهارتی کاندیداهای پیشنهاد شده جهت مدیریت پروژه مذکور بر اساس شاخص های 10 گانه مذکور مورد ارزیابی قرار می گیرند. در این مدل فاصله سطح مهارت مورد نیاز هر یک از شاخص های پیچیدگی پروژه با سطح مهارت بالفعل کاندیداها محاسبه گردیده و وضعیت کاندیداها در قیاس با مهارت های مورد نیاز پروژه به صورت یک نمودار مقایسه ای به همراه پیشنهاداتی جهت ارتقاء سطح مهارتی افراد مذکور در زمینه های مورد نیاز، بمنظور تصمیم گیری نهایی و انتخاب مدیر پروژه اصلاح توسط شخص کارفرما، در اختیار ایشان قرار می گیرد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مدیران پروژه، صلاحیت حرفه ای، تاپسیس فازی، تصمیم گیری گروهی

عنوان انگلیسی Competency Evaluation of Project Managers & Competent Manager Selection by Fuzzy Multi-Criteria Group Decision-Making
چکیده انگلیسی مقاله Nowadays, in spite of expansion of planning and controlling systems, unfortunately most of projects and plans are faced with problems like run time extension and double increase in final cost. This matter is more relevant in organizations with multiple simultaneous projects. One of the key factors of successful projects is selection and evaluation of project managers. In this paper, a model to evaluate project managers in project-based organization is proposed to solve this issue. Based on this model, at first projects will be examined based on complex factors of the project and in the next step, skill level of proposed candidates will be evaluated based on ten criteria. In this model, the gap between required skill of every complexity criteria of project and current levels of candidate's skill is calculated and this comparison is reported to chief as a chart to make decision and select project manager to improve skill level of individuals in required fields. In this study, fuzzy TOPSIS method is used to select project managers as a tool for facilitating decision making.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Project Manager, Competency, Fuzzy TOPSIS

نویسندگان مقاله فرهاد زیوري خرسند | Farhadzivari Khorsand
University of Applied Science And Technology
دانشگاه علمی -کاربردي تهران

سعید عبداللهی | Saeed Abdollahi
University of Applied Science And Technology
دانشگاه علمی -کاربردي تهران

علی بزرگی امیري | Ali Bozorgi-Amiri
College of Engineering, University of Tehran
پردیس دانشکده هاي فنی، دانشگاه تهران


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها