یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی اعتبارسنجی نظام ارزیابی عملکرد مدیران مبتنی بر شایستگیها، با استفاده از روش حداقل مربعات وزنی (موردکاوی: سازمان های خدمات عمومی در ایران)
چکیده فارسی مقاله این پژوهش قصد بررسی نظام ارزیابی عملکرد مدیران در یک سازمان معصومی و در قالب یک نظام شایستگی محور را دارد. تعداد 12 شایستگی بر اساس نظرات خبر مهمان و مدیریت ارشد سازمان برای ارزیابی مدیران انتخاب و با روش های تصمیم گیری چند معیاره وزن دهی شده اند. مدیران بر اساس شایستگی های منتخب، مورد ارزیابی قرار گرفتند. در این مقاله با استفاده از تمرات کسب شده مدیران در هر یک از شایستگی دعاء معتاداری رابطه شایستگی ها با عملکرد مدیران مورد آزمون قرار گرفته و سعی شده است که با مدلسازی رابطه میان شایستگی ما و عملکرد مدیران در قالب رگرسیون چند متغیره و با استفاده از روش حداقل مربعات، وزنی (WLS)، اعتبار شایستگی خا مورد آزمون قرار گیرد. استفاده از روش MLS بعلت رفع مسئله ناهمسانی واریانس در مدل است. نتایج نشان می دهد که در مدل، تنها ترکیب سه شایستگی رهبر: تصمیم گیری و سخنوری دارای رابطه معناداری با عملکرد مدیران بوده اند. همچنین قدرت توضیح دهندی مدل (73 = R2) نشان می دهد که سهم شایستگی ها در تحقق عملکرد مطلوب مدیران برابر با 73 درصد و سهم خروجی ها و نتایج مساوی 27 درصد است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله شایستگی، نظام ارزیابی عملکرد، روش حداقل مربعات وزنی

عنوان انگلیسی Validating the Competency Based Managers’ Performance Appraisal System, using Weighted Least Square
چکیده انگلیسی مقاله This study aims to evaluate the Competency Based Performance Appraisal System in a public sector of Iran. According to the experts and the senior manager’s comments, 12 competencies were chosen and their weights were assigned by multi-criteria decision-making methods. The managers were evaluated by the selected competencies. According to the scores of the managers’ performance in each competency, we intend to examine significance of the relations between the managers’ competencies and their performance and evaluate the reliability of the competencies by modeling the relation between competencies and managers’ performance via Weighted Least square (WLS) method. We use WLS to remove the problem of the heteroscedasticity in the model. The results show that just combination of 3 competencies of “leadership”, “decision making”, and “eloquence” have the significant relation with the managers’ performance. In addition, the explanatory power of the model shows that share of competencies in achieving good performance is equal to 73% and share of outputs and outcomes is 27%.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Competency, Performance Appraisal System, Weighted Least Square

نویسندگان مقاله سيد حسين موسوي | Seyed Hosein Mousavi
دانشگاه علوم اقتصادي

ميثم غفاري | Meysam Ghaffari
دانشگاه آزاد اسلامي-واحد تهران جنوب

اشكان حافظ الكتب | Ashkan Hafezalkotob
دانشگاه آزاد اسلامي-واحد تهران جنوب


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها