یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی مدیریت دانش درباره مشتری به کمک تحلیل شبکه های اجتماعی در صنعت بانکداری
چکیده فارسی مقاله بسیاری از بانک ها و موسسات مالی سرویس ها و خدمانی خاص را با هدف افزایش حجم و تعداد تراکنش ها به گروهی از مشتریان خود اختصاص می دهند که برخی از این خدمات از هزینه بالایی برخوردارند و سیاست بانکها در اختصاص این سرویس ها به گروهی از مشتریان است که تاثیر گذاری بیشتری بر سایر مشتریان دارند و از حجم و تعداد تراکنش بالاتری برخوردار هستند. بانک ها جهت انتخاب این گروه مشتریان از تحلیل شبکه تراکنش مشتریان استفاده می کنند. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط تعداد و حجم تراکنش مالی مشتریان و اختصاص سرویس انتقال تراکنش های مالی با درجه امنیت بالا به گروهی از مشتریان است که از تاثیرگذاری بالاتری بر روی سایر مشتریان برخوردارند. لذا شبکه تراکنش مالی 400 مشتری یکی از بانک های بزرگ کشور مورد تحلیل قرار گرفته و نشان داده شده است که تعداد وحجم تراکنش آنها پس از اختصاص سرویس مالی خاص به گروهی از مشتریان افزایش مناسبی داشته است
کلیدواژه‌های فارسی مقاله دانش درباره مشتری، تحلیل شبکه های اجتماعی ، مدیریت دانش ، صنعت بانکداری ، تراکنش های مالی

عنوان انگلیسی Customer Knowledge Management in Banking Industries by Using of Social Network Analyzing
چکیده انگلیسی مقاله Many banks and financial institutions allocate specificservices to a group of their customers with the aim of increasing the volume and number of financial transactionsandincrease number of customers some of these services have a high cost, so policy of banks assigned these services to a group of customers that have a higher volume and number of financial institutions and have more influence on other customers,Therefore in this study, the transaction network of 400 customers of Central Bank of Islamic Republic of Iran has been surveyed to specify customers with higher influence on others in transaction network with the aim of help bank to allocate specific and more secure transaction to the customers
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Knowledge Management, Social Network Analyzing, Knowledge About Customer, Financial Transaction

نویسندگان مقاله رضا خالقی | Reza Khaleghi
TarbiatModaresUniversity
دانشگاه تربیت مدرس تهران

محمد اقدسی | Mohammad Aghdassi
TarbiatModaresUniversity
دانشگاه تربیت مدرس تهران

بابک تیمورپور | Babak Teimourpour
TarbiatModaresUniversity
دانشگاه تربیت مدرس تهران


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها