یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی بهینه سازی عوامل مؤثر بر خواص مکانیکی ورق فولاد کم کربن با روش سطح پاسخ چند هدفه
چکیده فارسی مقاله خواص مکانیکی یکی از شاخص های مهم گیتی در ورق فولاد کم کربن است. پارامترهای تعیین کننده در خواص مکانیکی فولاد شامل درصد ازدیاد طول، استحکام تسلیم و استحکام نهایی می باشد. در این تحقیق از روش سطح پاسخ (RSM) برای بهینه سازی عوامل مؤثر بر خواص مکانیکی ورق فولادی کم کربن استفاده شد. این روش یک روش مدل سازی و جایگزینی مناسب برای روش های پر هزینه و وقت گیر برای پیش بینی عوامل مؤثر بر فرآیند تولید فولاد است. پس از اجرای طراحی آزمایش ها و تجزیه و تحلیل های آماری بر این عوامل، نشان می دهد که سه پارامتردر صد گرین، دمای خروجی مورد نهایی و دمای کلاف پیچ بر فرآیند مورد مطالعه مؤثر بوده است. در این مطالعه، روش سطح پاسخ بر اساس طرح مرکب مرکزی (CCD) سه مدل برای خواص مکانیکی پیش بینی نموده است. این توابع از طریق تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر یعنی درصد کربن، دمای خروجی تورد نهایی و میزان دمای ورودی کلاف پیچ تعیین شده و مدل گردید. در پایان مقادیر سه پارامتر موردمطالعه و مقدار هر یک از عوامل مؤثر با روش Lp - سچی بهینه شد
کلیدواژه‌های فارسی مقاله خواص مکانیکی، متدولوژی سطح پاسخ، طرح مرکب مرکزی، Lp - سنجی

عنوان انگلیسی Optimization of Effective factors on low-carbon steel mechanical properties response surface methodology using multi objective
چکیده انگلیسی مقاله Mechanical properties are one of the important qualities criterions in low-carbon steel sheet. Determinant parameters on steel mechanical properties include percentage elongation, upper yield point and tensile strength. This research used response surface methodology (RSM) to optimize effective factors on low-carbon steel sheet mechanical properties. This method is a suitable model and replacement method for costly and time consuming to predict effective factors on steel production process. After design of experiments and statistical analysis on these factors, it was indicated that three parameters including carbon percent, finishing rolling out put temperature and coiling temperature have been effective on studying process. In this study, response surface methodology on the base of central composite design (CCD) has been predicated three models for mechanical properties. These functions are determined and modeled through effective factors analysis (i.e. carbon percent, finishing rolling output temperature and coiling input temperature). At last, studying three parameters rate and any effective factors rate are optimized by Lp-metric method.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله MECHANICAL PROPERTIES, RESPONSE SURFACE METHODOLOGY, CENTRAL COMPOSITE DESIGN, LP-METRIC

نویسندگان مقاله عليرضا مؤمن نيا | Alireza Momennia
Qazvin Branch, Islamic Azad University
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین

حميد رضا مقصود لو | Hamidreza Maghsoudlou
Qazvin Branch, Islamic Azad University
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین

مرضيه رجبی | Marzieh Rajabi
Guilan Education, Guilan
آموزش و پرورش گيلان، ایران

حميد رضا حبيبی | Hamidreza Habibi
Pardis University of Guilan
پردیس دانشگاه گيلان گيلان


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها