یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی مدل برنامه ریزی دوسطحی برای مسائل زمان بندی پروژه ی چند حالته با منابع محدود
چکیده فارسی مقاله نادیت سلسلهم انبی ساختار تصمیم گیری در محیط های اجرای پروژه متشکل از کارفرما و پیمانکار، نیازمند به کارگیری ساختار برمتمرکر برای تصمیم گیری است. به دلیل عامل بوبا و دوجانبه ای که بین کارفرما و پیمانکار در اجرای پروژه ها باید وجود داشته باشد، تصمیم مدیران ارشد سازمان شما نیازمند این مستند که واکنش پیمانکار را نسبت به تصمیمات خود لحاظ نماید. در این بین استفاده از ابزارها و تکنیک های کار برای مدل کردن این ساختار تصمیم گیری غیر متمرکه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از بهترین گزینه شما برای مدل کرد. این شرایط، برنامه و بنیا دوسطحی است که پرتم کنش این تصمیم گیران را به نحو مناسب نمایش می دهد. در این پژوهت برنامه ریزی دو سطحی بوی مدل سازی تصمیمات سلسله مرانی کارفرما و پیمانکار در مسنه زمان بندی پروژه با منابع محدود پیشنهاد شده است، برای این منظور، یک مدل برنامه ریزی ریاضی برای این مسئله در نظر گرفته شده است کارفرمای پروژه که تصمیم گیرنده سطح بالاتر است، به دیال جدا کردن سود می باشد و از طرف دیگر پیمانکار سطح پائین به دنبال حداکثر کردن وزن خالص فعلی خود است
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مدیریت پروژه، برنامه ریزی پروژه با منابع محدود، برنامه ریزی دو سطحی، ارزش خالص فعلی

عنوان انگلیسی A Bilevel programming model for resource constrained programming problem
چکیده انگلیسی مقاله The hierarchical nature of project planning and scheduling in such environment which is comprised of owner and contractor , needs to a decentralized decision making structure. High executive manager needs to be aware of contractor's decisions in various periods of project. The achievement of project owner's goal cannot be separated from the contractor's performance, which in turn allows for the achievement of contractors own goals. To model such structures bilevel programming problem is a good alternative. In this study, a bilevel programming model for resource constrained project scheduling problem is proposed which in the upper level, the owner of project who actually is the investor attempts to maximize profit and in the lower level, the contractor maximize the Net present value.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Project management, Bilevel programming, Resource constrained scheduling problem, Net present value

نویسندگان مقاله محسن اکبرپور شیرازي | Mohsen Akbarpour Shirazi
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سمیرا داداشی امیر | Samira Dadashi Amir
دانشگاه علوم و فنون مازندران

ایرج مهدوی | Iraj Mahdavi
دانشگاه علوم و فنون مازندران


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها