یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی ارائه شاخص هایی جهت ارزیابی عملکرد مراکز آموزش الکترونیکی با استفاده از کارتامتیازی متوازن و تحلیل عاملی
چکیده فارسی مقاله این مقاله با هدف ایجاد مجموعه ای از شاخص های مناسب ارزیابی عملکرد در چارچوب کارت امتیازی متوازن (BSC) برای مراکز آموزش الکترونیکی در دانشگاه ها انجام شده است. با بررسی و تحلیل ادبیات موجود در حوزه آموزشی و مصاحبه با کارشناسان فعال و طراحی پرسشنامه در زمینه آموزش الکترونیکی مجموعه ای از شاخص های ارزیابی عملکرد در چارچوب مناظر کارت امتیازی متوازن طراحی و جمع آوری شده است . سپس برای کاربردی شدن و سهولت در استفاده از آن ها با استفاده از روش تحلیل عاملی شاخص ها را در دسته های مشابه دسته بندی کرده ایم تا اثر تمامی شاخص ها حفظ شود. برای دستیابی به این هدف از روش تحلیل عاملی اکتشافی و برای تایید نتایج آن از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. در نهایت 17 شاخص شناسایی و برای استفاده در ارزیابی عملکرد مراکز آموزش الکترونیکی دانشگاه ها ارائه گردیده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله شاخص ارزیابی عملکرد، کارت امتیاز متوازن، تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی، مراکز آموزش الکترونیکی

عنوان انگلیسی Indicators to assess the performance of e-learning centers using balanced scorecard and factor analysis
چکیده انگلیسی مقاله This study aims at developing a set of appropriate performance evaluation indices based on balanced scorecard (BSC) for e-learning centers in universities . Through literature reviews and experts who have real practical experiences in e-learning centers, adequate performance evaluation indices have been selected and then for easing the evaluation and becoming more applied utilizing the factor analysis and categorizing indices, for this object we used exploratory factor analysis also used the confirmatory factor analysis for confirm the results
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Perfprmance evaluation indices, balanced scorecard (BSC),exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis, e-learning centers

نویسندگان مقاله وحید برادران | Vahid Baradaran
North Tehran Branch, Islamic Azad University
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال

فاطمه کریمی | Fatemeh Karimi
North Tehran Branch, Islamic Azad University
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها