یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی مدلسازی و حل مسأله ی مسیریابی موجودی چند دوره ای چند محصولی دوهدفهاحتمالی با در نظر گرفتن پنجره های زمانی
چکیده فارسی مقاله مسأله مسیریابی موجودی بطور همزمان دو مسأله مسیریابی وسایل نقلیه و تخصیص موجودی را در نظر می گیرد، که در این مسأله سیاست موجودی و کمیت حمل شده به مشتریان و چینش مسهرها بوسیله تامین کننده تحت سیاست مدیریت موجودی بر مبنای فروشنده مشخص می گردد. این مطالعه نیز به دنبال تعیین سیاست های موجودی تامین کننده تخصیص مشتریان با تقاضاهای احتمالی چند دوره ای به وسایل نقلیه و تعیین مسیر وسایل نقلیه می باشد. هزینه ی فروش از دست رفته نیز در این مطالعه در نظر گرفته شده است. همچنین علاوه بر کمینه کردن هزینه هدف دومی بمنظور برآورده سازی پنجره های زمانی فرم مشتریان لحاظ شده است. برای حل مدل یک الگوریتم ژنتیک پیشنهاد شده است که نتایج حاصل از آن با نرم افزار GAMS مقایسه شدهاست. این مقایسه نشان دهنده ی کارایی الگوریتم پیشنهادی می باشد
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مسیریابی موجودی، پنجره های زمانی، مسائل دو هدفه، تقاضای احتمالی، الگوریتم ژنتیک

عنوان انگلیسی Bi objective Stochastic Multi period Multi product Inventory Routing Model with time Windows
چکیده انگلیسی مقاله Vast number of organizational projects and complexity of decision making process can cause particular challenges for project management and its leadership. In order to use organization assets and opportunities efficiently, it is necessary that manager imp
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Inventory routing, time window, bi objective problem, stochastic demand, Genetic Algorithm

نویسندگان مقاله علی حائریان اردکانی | Ali Haerian Ardakani
Sadjad University
دانشگاه صنعتی سجاد مشهد

ابراهیم رضایی نیک | Ebrahim Rezaee
Sadjad University
دانشگاه صنعتی سجاد مشهد

آرزو امیری | Arezoo Amiri
Sadjad University
دانشگاه صنعتی سجاد مشهد


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها