یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی کاربرد برآوردکننده های استوار در نمودارهای کنترل خودراه انداز
چکیده فارسی مقاله نمونه گیری خودراهانداز در واقع نمونهگیری باجایگذاری و با احتمالهای یکسان از یک نمونهی اولیه میباشد .روش خودراهانداز ناپارامتری، پاسخهای دقیقی را برای اندازه نمونههای بزرگ هنگامی که جامعه مورد بررسی در دسترس نباشد، ارائه میدهد. از مفاهیم مربوط به روش خودراهانداز در نمودارهای کنترل میتوان استفاده نمود و براساس این مفاهیم حدود کنترل خودراهانداز را بدست آورد. در این تحقیق از برآوردهای استوار در نمونه گیری خودراه انداز استفاده شده است، به طوریکه در نهایت برای دادههای پرت احتمال حضور کمتری درنظر گرفته میشود که میگردد. نتایج حاصل از مثالهای عددی بیانگر آن است که روش ، این امر موجب کاهش تاثیر دادههای پرت که هدف مفهوم استواری میباشد پیشنهادی از روشهای سنتی بهتر عمل مینماید.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله نمودار کنترل، برآوردکنندههای استوار، نمونه گیری با روش خودراه انداز

عنوان انگلیسی Application of Robust Estimators in Bootstrap Control Charts
چکیده انگلیسی مقاله Bootstrapping is a resampling with replacement technique, which assigns equal probabilities to each point in a data set. Non-parametric bootstrap generates accurate answers for large samples when the population under study is unknown. This concept is used in control charts to obtain the bootstrap control limits. The robust estimators are used in bootstrap sampling to decrease the probability of existence of outliers and as a result reduces the effects of outliers on the calculation of the control limits, which is the purpose of this research. The result of the numerical example indicates that the proposed method performs better than the traditional methods
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Control Charts, Robust Estimators, Bootstrap Sampling

نویسندگان مقاله فرشته وحیدی | Fereshteh Vahidi
Industrial Engineering Department, Tehran University
دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران

حمید شهریاری | Hamid Shahriari
K.N. Tossi University of Technology
دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها