یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی ارزیابی وضعیت ارگونومیکی کارگران ساختمانی با روش تجزیه و تحلیل OMASشهر پردیس، ۱۳۹۳
چکیده فارسی مقاله آسیب های اسکلتی – عضلانی از جمله بزرگترین نگرانی های شغلی در سراسر جهان می باشد. پوسچر با وضعیت کاری نامناسب یک عامل فیزیکی مشخص در صدمات بدنی حین کار می باشد که باعث ایجاد بیماری های زودرس، افزایش تعداد غیبت از کار به علت بیماری و بازنشستگی پیش از موعد می شود. امروزه روش های بسیاری برای ارزیایی عوامل زمینه ساز اختلالات اسکلتی – عضلانی مورد استفاده قرار می گیرند که یکی از این روش ها، روش تجزیه و تحلیل وضعیت های بدنی هنگام کار (OWAS است، مطالعه حاضر به منظور بررسی وضعیت ارگونومیک کارگران ساختمانی شهر پردیس، در تابستان سال 1393 انجام گرفت. به منظور انجام این مطالعه توصیفی 4 پست کاری پراهمیت ساختمانی (نجار، آهن کار، سیمان کار و داربست) انتخاب شده و در مجموع 680 کارگر شاغل در هریک از این 4 پست، مورد بررسی قرار گرفتند و وضعیت های بدنی مختلف ثبت گردید. همچنین، درجه آسیب و اقدامات اصلاحی اولویت بندی شده و برای هر پست، مشخص شدند. پس از پایان مشاهدات، داده های جمع آوری شده، با استفاده از روش OWAS که از اعتبار و پایایی بالایی برخوردار است، تجزیه و تحلیل شده و نتایج آن در مورد هر شغل به دست آمد، ضمن آنکه راهکارهایی برای بهبود وضعیت ها ارایه شد. نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که مهمترین مشکل ارگونومیک در این 4 رده، خم شدن، چمباتمه زدن و روی یک یا هردوزانو نشستن می باشد و بیشترین آسیب مربوط به بخش داربست می باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ارگونومی، بیماری های شغلی، پوسچرهای کاری، اختلالات اسکلتی- عضلانی، WAS

عنوان انگلیسی Evaluation of ergonomic postures of building construction workers by Ovako Working Posture Analyzing System, Pardis 2014
چکیده انگلیسی مقاله Musculoskeletal disorders are major occupational concern in all over the world. Inappropriate job posture is a Physical Agent that cause physical injuries during job and creates a premature disease, increasing the number of absences from work due to illness and the early retirement.Nowadays, many methods use for evaluating the predisposing factors of musculoskeletal disorders, one of these methods which developed to use in ergonomic investigations of workplaces where work-related disorders are reported is OWAS: Ovako Working Posture Analyzing System.This study was performed to assess ergonomic postures of building construction workers in Pardis City of Iran in 2014, using OWAS. A sample consisting of 680 workers in 4construction job categories (form, iron, cement, and scaffold) were selected and different postures were recorded. The results showed that the greatest ergonomical problems in all 4categories are bending, squatting, kneeling or sitting on one or both knees. We also found that scaffold job, has the most degree of injury
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Ergonomy, Musculoskeletal Disorders, Job Posture, Occupational Disease, OWAS

نویسندگان مقاله محمد تقی پور | Mohammad Taghipour
Aba Institute of Higher Education- Qazvin
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی آبا آبیک قزوین

مریم محبوبی | Maryam Mahboobi
Aba Institute of Higher Education- Qazvin
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی آبا آبیک قزوین

آرش نیکویی فر | Arash Nikoiefar
Aba Institute of Higher Education- Qazvin
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی آبا آبیک قزوین


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها