یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی یکپارچه سازی تصمیمات قیمت و زمان بندی در محیط جریان کارگاهی
چکیده فارسی مقاله در این مطالعه یکپارچه سازی تصمیه ای قیمت گذاری، پذیرش سفارش و زمان بندی در محیط تولید سنارشی بررسی می شود. تولید کننده مجموعه ای از سفارش شما را دریافت کرده و سپس با هدف بیشینه کردن سود خالص به دنبال انتخاب زیر مجموعه ای از ستارتینا و زمان بندی آنها در محبت جربان کارای دو مانیه است. مدل راضی مسئله یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح متن است و به دلیل آن پی سخت بودن مسئله، الگوریتم فرا ابتکاری جستجوی مموع دو مرحله ای برای حل مدل ارائه می شود. در این الگوریتم، سناریوهای مختلف تعریف جواب اونه و همسایگی در نظر گرفته می شود. به منظور تعیین الگوریتم کاراء آزمایش آماری بر مبنای طرح برت های خرد شده، بر روی مسائل نمونه با اندازه های متفاوت متقائعه شده است. سناریوی نوئید تصادفی جواب اولیه و استفاده از حرکت جابجایی برای تقصسایتی یک توای، نتایج بیشتری را نسبت به دیگر سناریوتا، ارائه می دهد. نتایج عددی بیانگر تاثیر قیمت گذاری در بهبود زمان بندی به همراه افزایش درآمد شرکت است
کلیدواژه‌های فارسی مقاله قیمت گذاری، پذیرش سفارش، زمان بندی جریان کارگاهی، برنامه ریزی عدد صحیح، الگوریتم جستجوی ممنوع

عنوان انگلیسی Integrated Scheduling and Pricing Decisions in a Flow Shop Environment‌
چکیده انگلیسی مقاله In this research, the simultaneous decision making on pricing, order acceptance, and scheduling in a flow shop environment is considered. The manufacturer receives a set of orders based on different prices and then selects the desired orders to schedule them in order to maximize the profit. A mixed integer linear programming model is developed to solve the problem optimally. Since the proposed research problem is NP-hard, a two level tabu search algorithm is proposed to solve the problem heuristically. The performance of algorithm is reasonable based on numerical results. Based on experimental design results, the hybrid of random initial solutions and swap move in neighborhoods determination is the best structure for the algorithm
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Pricing, Order Acceptance, Flow Shop Scheduling, Mathematical Modeling, Tabu Search

نویسندگان مقاله الهام کریمی | Elham Karimi
دانشگاه صنعتی شریف

حسن شوندی | Hasan Shavandi
دانشگاه صنعتی شریف

ناصر سلماسی | Naser Salmasi
دانشگاه صنعتی شریف


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها