یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی زمان بندی سیستم تک ماشین با وظایف غیر دوره ای و قیود نرم توسط سیستم خبرهپیاده شده به کمک الگوریتم فازی بر مبنای روش EDF
چکیده فارسی مقاله در این تحقیق یک مجموعه از کارها با زمان انجام و مهلت انجام و زمان آماده به کار معلوم برای انجام روی یک ماشین یا پردازنده به کمک یک الگوریتم فازی به صورت لحظه ای و بر خط زمان بندی می شود. هدف زمان بندی کمینه کردن تاخیرها می باشد. در این تحقیق از یک الگوریتم فازی با قوانین محاوره ای برای زمان بندی استفاده شده است. با توجه به تجربه فرد خبره سوال اصلی این است که کدام کار می تواند دیرتر انجام شود. دو پارامتر برای تشخیص شرایط موجود و استنتاج فازی انتخاب می شود. اول مهلت انجام نسبی و دوم مهلت انجام نسبی تقسیم بر زمان فرآیند. استفاده تنها از پارامتر اول منجر به نتایجی مشابه روش ابتدا وظایف با مهلت کمتر (EDF می شود که در مسائل پیچیده تر و مسائلی یا عدم قطعیت در پارامتر پاسخ بهینه را بدست نمی دهد. این دو پارامتر در کنار هم این مفهوم را نمایش می دهند که تا چه میزان می توان اولویت انجام وظیفه در بین سایر وظایف را تغییر داد. بیشتر بودن این پارامترها نشان دهنده میزان مانور پذیری و امکان دیرتر انجام دادن این کار است. خطای روش پیشنهاد شده از روش EDf در حد مناسبی است. بنابراین روش پیشنهاد شده در این مورد نتیجه قابل قبولی داشته و قابلیت تعمیم در مواردپیچیده را دارا میباشد
کلیدواژه‌های فارسی مقاله زمان بندی، سیستم بر خطه روش EDF الگوریتم فازی

عنوان انگلیسی Single Machine Scheduling with Non-periodic Jobs on Soft Expert System Using Fuzzy Logic Based on EDF
چکیده انگلیسی مقاله In this research a set of jobs with prescribed processing time, ready time and due date are scheduled to execute online on a single machine or single processor with the aid of a fuzzy algorithm. The aim of scheduling is to minimize the tardiness by using a fuzzy algorithm and linguistic rules. Considering the expert sight, the main question is which job can be executed later. Two parameters have been chosen to distinguish the attributes for fuzzy inference. First is relative due date and the latter is relative due date divided by processing time. Single usage of first parameter by itself would subject to the similar results as EDFgives which doesn’t give the optimum result in the case of more complicated issues and parameter uncertainty. These two parameters alongside each other determine how much each job priority can be changed among others. increasement of these two parameters indicate the amount of maneuverability and possibility to execute the job later. The difference between results of the proposed method and EDF is acceptable which shows proposed method can be useful in different type of problems.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Scheduling, Online Scheduling, Real time systems, EDF, Fuzzy algorithm

نویسندگان مقاله سید صدرالدین موسوی | Seyed Sadredin Mousavi
Isfahan University of Technology
دانشگاه صنعتی اصفهان

سعید بهبهانی | Saeed Behbahani
Isfahan University of Technology
دانشگاه صنعتی اصفهان

مرتضی راستی برزکی | Morteza Rasti Barzoki
Isfahan University of Technology
دانشگاه صنعتی اصفهان


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها