یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی مدلسازی مساله زمان بندی در یک انبار عبوری با محدودیت منابع و در نظر گرفتن خرابی
چکیده فارسی مقاله یکی از مهمترین مسائلی که در سالهای اخیر در رابطه با انبارهای عبوری به طور گستردهای مورد بررسی قرار گرفته است زمانبندی و تعیین ترتیب وسایل حمل در انبارهای عبوری هست، که هم زمانبندی منابع درون انبار و هم زمانبندی وسایل حمل ورودی و خروجی را در بر میگیرد. این مقاله در حالی مساله زمانبندی کامیونها در انبار عبوری را مورد بررسی قرار میدهد که محدودیت منابع وجود داشته و همچنین هر یک از کامیونها و لیفتراکها ممکن است دچار خرابی شوند. برای بررسی فرض وجود خرابی لیفتراکها و کامیونها فرض میشود که احتمال خرابی کامیونها و لیفتراکها ثابت فرض میشود و وابسته به زمان نیست. در نهایت یک مدل برنامهریزی عدد صحیح مختلط با تابع هدف کمینهسازی زمان تکمیل آخرین کامیون خروجی توسعه داده شده است. برای حل مدل از حل کننده سیپلکس جهت دستیابی به جواب دقیق استفاده شده است و با توجه به پیچیدگی مدل در دستیابی به جواب دقیق و افزایش فضای جستجو در مسائل بزرگ از یک الگوریتم دوفازی ابتکاری استوار برای حل مدلهای پیشنهادی استفاده شده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله انبار عبوری، خرابی ،محدودیت منابع، الگوریتم ابتکاری

عنوان انگلیسی Modeling scheduling problem in a Resource - constrained cross- dock with considering breakdown
چکیده انگلیسی مقاله One important function considered in the cross-docking system is the scheduling and sequencing of the trucks which involves scheduling incoming and outgoing trucks as well as cross-dock internal resources. This article deals with trucks scheduling and sequencing in a cross-dock considering resource constraint and forklifts breakdown situation. Where, breakdown probability of the trucks and forklifts are assumed constant and not time dependent. An MIP model is developed to minimize makespan for the defined problem. CPLEX solver is used to solve MIP model to obtain exact solutions. Also due to the complexity of models in achieving optimal solution and increasing of search space in real size problems, a robust two-phase heuristic algorithm is used to solve the proposed model.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Cross- docking, breakdown, resource constraint, Heuristic Algorithm

نویسندگان مقاله سجاد عقیلی نیا | Sajjad Aghili nia
Amirkabir University of Technology
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سید محمد معطر حسینی | Mohammad Moattarhosseini
Amirkabir University of Technology
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

محمدرضا مرجانی | Mohammadreza marjani
دانشگاه صنعتی قم


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها