یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی بهینه سازی تجهیزات در بندر شهید رجایی با کمک شبیه سازی نرم افزاری
چکیده فارسی مقاله امروزه استفاده از کشتیهای کانتینری یکی از راههای سریع و کم هزینه برای حمل حجم زیاد کالا میباشند. در این خصوص، مشخصه های مختلفی در تصمیم گیری های حمل و نقل دریایی مطرح می شوند: نظر هزینه های بارگیری ر گ های حمل و نقل، تخصیص اسکله، نوع تجهیزات، سیاست های باربری و غیره در این مقاله، مولفین از مدل شبیه سازی با کمک نرم افزار EDبرای حداقل کردن تعداد بارهای حمل و نقل و همچنین کاهش زمان انتظار کشتی هایی که در بندر شهید رجایی در انتظار پهلو گیری هستند استفاده میکنند. مقایسه نتایج شبیه سازی با داده های واقعی، کارایی خوب مدل را نشان می دهد. مولفین مقاله استفاده از این ابزار را برای حمایت از تصمیم گیری های مدیران اسکله ها و بنادر در کشور پیشنهاد می نمایند
کلیدواژه‌های فارسی مقاله شبیه سازی، ترمینال کانتینری، بهینه سازی

عنوان انگلیسی ptimizing Machineries in Shahid RajaieContainer Terminal, Using Software Simulation
چکیده انگلیسی مقاله Today, container transportation is one of the fastest and cheapest ways to carry the cargoes with highvolume. Some features of maritime transportation are loading and unloading costs, transportation risks, using of deck space, etc. In this paper, the authorsuse simulation optimization software, Enterprise Dynamics (ED), to make a better assignment of facilities cooperating in loading and unloading operation (LUO) at Shahid Rajaie container terminalin order to minimize the ships waiting time. Comparing the output of the model and real data represents a good efficiency of the model. We propose the analysts applying this tool to support the decisions of terminal managers of our country, IRAN.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Simulation, Container terminal, Optimization

نویسندگان مقاله محمدرضا بهرام چوبین | Mohammad Reza Bahram Choobin
دانشگاه صنعت نفت، دانشکده نفت تهران

محمدعلی هاتفی | Mohammad Ali Hatefi
دانشگاه صنعت نفت، دانشکده نفت تهران


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها