یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی ارایه مدل ریاضی برای ائتلاف واحدهای تولیدی با بکارگیری نظریه بازیها
چکیده فارسی مقاله به دلیل رقابت سنگین بین شرکتهای باتریسازی داخل کشور و تهدیداتی که توسط رقبای خارجی برای آنها وجود دارد، سعی میکنند با همکاری یا ادغام، موجب کاهش رقابت داخلی شده و در هزینههای شرکتهای خود صرفه جویی نمایند. بازار باتری به دلیل ویژگی های خاص خود نمیتواند به شکل یک بازار رقابت کامل در نظر گرفتهشود. به ویژه به دلیل تعداد نسبتا کم تولیدکنندگان میتوان آن را یک بازار رقابت چند جانبه نامید. در فرآیند این تحقیق رقابت بین شرکتهای باتری سازی مورد بررسی قرار گرفته و یک مدل تحلیلی برای رفتار بازیکنان در شرایط رقابتی و شکل گیری همکاری ارائه میشود. سپس با کمک مدل ارائه شده، تغییرات قیمت بازار در شرایط رقابتی و همکاری مورد مطالعه قرار گرفته و اثر کشش تقاضا بر نقطه تعادل بررسی میگردد
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تئوری بازیها، بازیهای همکارانه، بازار رقابت کامل، بازار انحصار کامل.

عنوان انگلیسی Instructions and Formatting Rules for Authors of IIEC2015
چکیده انگلیسی مقاله Due to heavy competition between battery production firms and the threats of foreign companies, they are trying to cooperate or merge, thereby reducing internal competition and save costs for their companies. Battery market due to their special features can be considered as a fully competitive market. Particularly due to the relatively small number of producers it can be called a multi-market competition. In the process of this study examined the competition between enterprises battery, and an analytical model for the behavior of players in competitive situations and the formation of partnerships will be presented. Then using this model, changes in market conditions, competition and cooperation has been studied and the effect of demand elasticity has been studying on equilibrium study of elderly people.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Game theory, Cooperative Games, competition market, Monopoly market

نویسندگان مقاله فرزانه باقری شاهزاده علی اکبری | Farzaneh Bagheri Shahzadeh Ali Akbari
Yazd University
دانشگاه یزد

امیرمحمد گلمحمدی | Amir Mohammad Gol Mohammadi
Yazd University
دانشگاه یزد

سعداله ابراهیم نژاد | Saed allah Ebrahimnezhad
azad university
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها