یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی پیاده سازی الگوریتم NRGA جهت انتخاب سبد پروژه بهینه شرکت های سرمایه گذار بارویکرد اقتصادی - ریسکی
چکیده فارسی مقاله انتخاب سید بهینه پروژه مبحثی است که هر روز اهمیت بیشتری در سازمان های پروژه محور پیدا می کند. در مدیریت سبد پروژه فرض بر این است که تعداد پروژه های پیشنهادی شرکت ها پیش از توان مالی و منابع فیزیکی آنها برای اجرا می باشد، لذا مدیریت مجبور به تصمیم گیری روی تداوم برخی و یا حذف برخی دیگر خواهد بود. از سویی درنظر گرفتن معیارهای اقتصادی در انتخاب پروژه ها مطلوب تصمیم گیران سازمان است چرا که از این طریق می توان منفعت مشترک تمام اقشار ذینفع در پروژه را تامین نمود اما برای کسب موفقیت تنها این عوامل کافی نیست، چراکه در اکثریت شرکت های سرمایه گذار گروهی از تصمیم گیران نحوه ی پیاده سازی یک سبد پروژه و میزان موفقیتش را ارزیابی می نمایند. بنابراین پیاده سازی دیدگاههای مختلف DM5 به هر نحو ممکن ضروری می نماید. این مطالعه بر آن شده است تا با پیاده سازی الگوریتم NRGA و درنظر گرفتن دو هدف حداکثرسازی شاخص های اقتصادی در کنار حداقل سازی ریسک پروژه ها با درنظر گرفتن محدودیت های ممکن مدلی جهت انتخاب سید بهینه سرمایه گذاری ارائه شود. در ادامه تحقیق مدل مدالیا توسعه و الگوریتم فرا ابتکاری پیشنهادی به منظور حل این مدل در سه قاز: معرفی تنظیم پارامتر و در نهایت ارائه پاسخ به کار گرفته شده است. خروجی های نهایی الگوریتم شامل 25 پاسخ می باشند که به عنوان یکی از نتایج قابل استناد جهت سرمایه گذاری می توان به زمان بندی هفت پروژه ی P10 ، و PP: Papa Pe , p ورد پروژه های ps ,PPs از میان پروژه های کاندید انتخاب برای سبد پروژه شرکت اشاره کرد
کلیدواژه‌های فارسی مقاله الگوریتم بهینه سازی چندهدفه ژنتیک با رتبه بندی نامغلوب. انتخاب سبد پروژهها، تاگوچی

عنوان انگلیسی The Implementation of NRGA Algorithm to Select the Optimal Portfolio of the Investment Companies with an Economic-risky Approach
چکیده انگلیسی مقاله The assumption behind the portfolio management is that the number of companies’ proposed projects is greater than their financial and physical resources; therefore, management will have to decide on the continuation of some projects or deletion of some others. Taking into consideration the economic criteria in the selection of the projects is indispensable for the decision-makers of organizations since it can supply the shared interest of all stakeholders in the projects in this way. However, this factor does not guarantee progress per se because in the majority of the investment companies, a group of decision-makers assess implementation of the portfolio and its level of success. Therefore, it necessitates the implementation of various perspectives on DMs under any condition. The present study attempts to propose a model for the selection of the optimal investment portfolio through implementing NRGA algorithm and considering the goal of maximizing economic indicators along with minimizing the risk of projects while taking into account the possible restrictions. Subsequently, the Medalia’s development model and the proposed meta-heuristic algorithm is employed in order to solve the model in three phases, introduction, parameter setting and then providing response. The final outputs of the algorithm involve 25 responses. The timing of seven projects p1,p2,p3,p4,p6,p9,p10 and rejection of projects p5,p7,p8 of candidate projects for the selection of company portfolio can be noted as the main attributable results.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Multi-Objective Genetic Optimization Algorithm with Dominant Ranking, Portfolio Selection, Taguchi

نویسندگان مقاله محسن رنجبر | Mohsen Ranjbar
Yazd University
دانشگاه یزد

محمدصالح اولیا | Mohammad Saleh Owlia
Yazd University
دانشگاه یزد


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها