یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی مکان یابی تسهیلات حساس با در نظر گرفتن پوشش پشتیبان و اصول پدافند غیرعامل
چکیده فارسی مقاله در نظر گرفتن اصول پدافند غیرعامل در انتخاب مکان بهینه استقرار تسهیلات حساس نظامی و غیر نظامی از اهداف کلیدی در مدیریت مخاطرات حملات آفندی دشمن محسوب می شود. استقرار تسهیلات در مراکز ایمن و پراکنش تسهیلات از اصول اولیه در پدافند غیر عامل می باشند. در این مقاله، مسأله مکان یابی تسهیلات حساس و حیاتی با تمرکز بر اصول پدافند غیر عامل بررسی می شود. به این منظور قرض می شود که هر یک از تسهیلات با احتمال مشخصی شناسایی و تخریب می شوند. هر مشتری، تقاضای خود را از نزدیک ترین تسهیل نسبت به خود، دریافت می کند و در صورتی که نزدیک ترین تسهیل به مشتری، تخریب شده باشد خدمت از دومین نزدیک ترین تسهیل دریافت می شود. یک مدل برنامه ریزی ریاضی دوهدفه برای این مسأله توسعه داده می شود. تابع هدف نخست، مجموع مشتریان تحت پوشش را بیشینه می کند و تابع هدف دوم، با تاکید بر اصل پراکندگی تسهیلات، حداقل فاصله تسهیلات را از یکدیگر بیشینه می کند. اعتبار مدل ارائه شده با حل یک مثال عددی توسط نرم افزار بهینه ساز GAMS مورد ارزیابیقرار می گیرد
کلیدواژه‌های فارسی مقاله پدافند غیرعامل، مکان یابی تسهیلات، تسهیلات حیاتی، پوشش پشتیبان، پراکندگی تسهیلات

عنوان انگلیسی Location problem for critical facilities considering backup coverage and principles of passive defense
چکیده انگلیسی مقاله electing of optimal locations for critical military facilities by the use of passive defense is one of the key objectives for the risk management of offensive attacks. Locating facilities in safe areas and in a distributed manner is two initial principal of the passive defense. In this paper, the location problem for sensitive and critical facilities is investigated based on the principals of the passive defense. It is assumed that each facility will be identified and destructed based on a known probability. Each customer receives his or her demand from the closest facility and if this facility is destructed, the customer tries the second closest facility. The problem is modeled as a bi-objective programming model in which the first objective is to maximize the covered demands and the second one is to maximize the minimum of distances between facilities. The ɛ-constraint method is applied on a numerical example, to evaluate the validity of the proposed model by means of GAMS software
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Passive defense, facility location, critical facilities, backup covering, facilities dispersion.

نویسندگان مقاله جمال ارکات | Jamal Arkat
University of Kurdistan
دانشگاه کردستان

شکوفه زمانی | Shokoufeh Zamani
University of Kurdistan
دانشگاه کردستان


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها