یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی مدل زمان بندی استوار ماشینهای موازی جهت کمینه کردن تاخیر و هزینه زوال ماشین و کار تحت شرایط عدم قطعیت
چکیده فارسی مقاله در این مقاله مسأله زمانبندی ماشینهای موازی با توجه به اثرات خرابی ماشینها و کارها را بررسی میکنیم. با توجهه بهه اثهرات خرابهی ماشینها، نرخ متفاوتی از خرابی ماشینها را در نظر میگیریم. این خرابیها را در قالب هزینهه ای کهه وابسهته بهه نهرخ تولیهد، مشایهه ههای عملیاتی ماشینها و نوع کار انجام گرفته توسط هر ماشین میباشد در نظر میگیریم.با توجه به عدم قطعیت در زمان تحویه،، زمهان دهرداز عملیات و هزینههای خرابی به ارائه مدل بهینهسازی استوارمیدردازیم. تابع هدف ارائه شده در مدل شام، کمینهه کهردن هزینهه ههای خرابهی ماشینها و ک، تأخیرات میباشد. اعتبارسنجی مدل را هم توسط یک مثال سنجیدهایم. تجزیه و تحلی، نتایج نشان از کارآمدی مدل ارائه شده میباشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله زمان بندی ماشین های موازی، خرابی ماشین، تاخیر کارها، مدل بهینه سازی استوار

عنوان انگلیسی Robust parallel machines scheduling model to minimize job tardiness and machine deteriorating cost under uncertainty
چکیده انگلیسی مقاله This paper studies the parallel machines scheduling problem (PMSP) while considering the effects of machine and job deterioration. By the machine deterioration effect, we mean that each machine deteriorates at a different rate. This deterioration is considered in terms of cost, which depends on the production rate, the machine’s operating characteristics and the kind of work done by each machine. A robust optimization model is proposed because of the uncertainty in delivery time, operation time and deterioration costs. The objective functions are minimizing total tardiness and machine deteriorating cost. Numerical examples are presented to show the validity of this model. The results show the efficiency of the proposed model.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Parallel Machines Scheduling, Machine Deteriorating, Job Tardiness, Robust Optimization Model

نویسندگان مقاله هادی محمدزاده | Hadi Mohammadzade
Yazd University
دانشگاه یزد

یحیی زارع مهرجردی | Yahia Zare Mehrjerdi
Yazd University
دانشگاه یزد

حسین طرفدار | Hossein Tarafdar
Yazd University
دانشگاه یزد

علیرضا دوزنده | Alireza Doozandeh4
Yazd University
دانشگاه یزد


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها