یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی بکارگیری تکنیک های داده کاوی در شبیه سازی رفتار مشتریان با استفاده از نرم افزارهای شبیه سازی (مطالعه موردی بیمارستان های استان سیستان و بلوچستان)
چکیده فارسی مقاله این تحقیق به بررسی بکارگیری تکنیک های داده کاوی در شبیه سازی رفتار مصرف کنندگان خدمات سلامت با استفاده از ترم افزارهای شبیه سازی می پردازد. بدین منظور از پایگاه داده بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های سطح استان سیستان و بلوچستان و اعمال تکنیک های داده کاوی بر روی این پایگاه داده، به مقایسه و ارزیابی مدل مخانی رفتار مصرف کنندگان خدمات سلامت پرداخته شده است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه ی مصرف کنندگان خدمات سلامت بخش مراقبت های ویژه بیمارستان های سطح استان سیستان و بلوچستان در بازه زمانی سال 1392 بالغ بر 1500 نفر تشکیل می دهند. روش تحقیق در این پژوهش استفاده از الگوریتم های رگرسیون لجستیک، شبکه عصبی ، درخت تصمیم و ماشین بردار پشتیبان می باشد. بنابراین پژوهش حاضر از نوع مطالعات کاربردی در حوزه بهداشت و درمان است از نظر زمانی نیست، با توجه به این موضوع که پژوهش حاضر، در یک بازه یا زمانی خاص صورت گرفته است، یک پژوهش مقطعی می باشد. همچنین در تجزیه و تحلیل از نرم افزار ، کلمنتاین و متلب استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی در مقایسه با 2 الگوریتم دیگر، بیشتریندفت را در مدلسازی و شبیه سازی رفتار مصرف کنندگان خدمات سلامت دارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله داده کاوی، مدلسازی، مصرف کنندگان خدمات سلامت

عنوان انگلیسی Using DataMining techniques to simulate behavior of consumersof health servicesbysoftware simulation (Case Study: Hospitals of Sistan and Baluchestan)
چکیده انگلیسی مقاله This research evaluates the application of data mining techniques to simulate the behavior of health services consumers using simulation software. Therefore, the hospital intensive care units database in the Sistan and Baluchestan province and applying data mining techniques used on the database, to compare and evaluate models of consumer behavior. The population of this research is all the consumers of health services in hospital intensive care units in Sistan and Baluchestan, more than 1,500 during 1392 year. The research methods in this study are algorithms of logistic regression, neural networks, decision trees and support vector machine. Therefore, this research is an applied study in the field of healthcare. Because it conducted at a specific time interval, is a cross-sectional study. Also for analyzing data, MATLAB and CLEMENTINE software’s are used. The results shown that neural network algorithm compared to three other algorithms, is more accurate modeling and simulation of the behavior of health services consumers.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Data Mining, Modeling,Healthcare consumers

نویسندگان مقاله منصور مرعشی | Mansour Marashi
Islamic Azad University, Zahedan Beranch
دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

علیرضا شهرکی | Alireza Shahraki
University of Sistan and Balouchestan, Zahedan
دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها