یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی مدل ریاضی زمانبندی ربات انتقالدهنده با درنظرگرفتن خرابی ربات و ماشینآلات جانبی در سیستمهای تولید منعطف
چکیده فارسی مقاله بخش مهم در سیستمهای تولید منعطف ، سیستم انتقال مواد میباشد که میتواند توسط ربات، وسایل انتقالدهنده اتوماتیک و... انجام شود. از سوی دیگر در دنیای رقابتی، تحویل به موقع کالا میتوانددر جذب و حفظ مشتری بسیار موثر باشد. این امر لزوم یک زمانبندی صحیح برای فرآیند را بیش از پیش فراهم میآورد. دراین بین، زمانبندی وسایل انتقال دهنده نیز از این قاعده مستثنی نیست چرا که اگر زمانبندی ماشینآلات درست صورت پذیرد اما به دلیل نرسیدن قطعات بر روی ماشینآلات، این کار با تاخیر انجام شود، میتواند در زمان تحویل اثرگذار باشد. لذا زمانبندی این وسایل انتقالدهنده در سیستمهای تولید انعطاف پذیر که ربات میتواند باشد از اهمیت ویژهای برخوردار است. از جمله مواردی که میتواند زمانبندی تحت الشعاع قرار دهد، خرابی ربات و ماشینآلات جانبی میباشد. در این مقاله، مدل ریاضی زمانبندی ربات با در نظر گرفتن خرابی ربات و ماشینآلات جانبی ارائه شده است. سپس با مثالهای مختلف حل شده و نتایج با حالت بدون در نظر گرفتن خرابی و شبیهسازی حل شده است. هم چنین آنالیز حساسیت براساس پارامترهای مدل ارائه گردیده است
کلیدواژه‌های فارسی مقاله زمانبندی ربات، تولید جریانی رباتیکی، زمانبندی سیکلی، خرابی در ربات

عنوان انگلیسی Mathematical Model of Scheduling a robot considering failure in robot and it's accessories in a FMS setting
چکیده انگلیسی مقاله An important part in flexible manufacturing systems is material handlers (robots, Automatic Guided Vehicle, etc.). In the competitive world, timely delivery of production is very effective in attracting customers. As a result, scheduling of process is very important that this subject include material handlers. If scheduling of machines be correct, but parts on machines is delayed then it can be effective in scheduling. Such as failure in robot and it's accessories can effect in scheduling. In this paper, mathematical model of scheduling a robot considering failure in robot and it's accessories in a Flexible Manufacturing System (FMS) setting is proposed.so results is compared with simulation and robot scheduling without considering failure. Sensitivity analysis based parameters is proposed.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Robot Scheduling, Robotic Flowshop, Cyclic Scheduling, failure in robot.

نویسندگان مقاله محمد سعیدی مهرآباد | Mohammad Saidi Mehrabad
Iran University of Science and Technology, Narmak
دانشگاه علم و صنعت ایران، نارمک

مهدی اقبالی | Mahdi Eghbali
Science and Research Branch, Islamic Azad University, Qazvin
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها